Hvem kan søke?

Idrettsanlegg - ordinære anlegg
Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes i anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, og det kan være endring i hvem som kan søke midler. Bestemmelsene i sin helhet finner du i publikasjonen V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Under punkt 2.3 finner en liste over hvem som kan søke, og hva de kan søke på.

Nærmiljøanlegg
Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg, kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg. Sjekk ut bestemmelsene.  

Hva kan det søkes om?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.
Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, kan der annet ikke er bestemt, gis tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad.
Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Til nærmiljøanlegg kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr. 300 000.

Hvordan kan du søke og når er fristene?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

For å levere en best mulig søknad, er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden må dere først tar kontakt med Vestby kommune.

Vi gjør oppmerksom på at alle anlegg som det skal søkes spillemidler på, må stå i årets prioritert handlingsprogram idrett og friluftsliv. Frist for å få nye anlegg inn på prioritert liste er 1. september hvert år.

Datoer det er viktig å merke seg:

Søknadsrunde - med viktige datoer for søkere:
• April: Gjennomgang av spillemiddelprosessen for frivillige lag og foreninger i Vestby kommune
• 15. juni: Søknadsportalen åpner i anleggsregisterert.no
• 30. august: Bekreftelse til Vestby kommune på om organisasjonen kommer til å søke spillemidler og hvem som blir kontaktperson for prosjektet 
1. september: Frist for å komme med innspill på årets prioriterte handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for frivillige lag og foreninger i Vestby kommune
• September: Obligatorisk kurs om spillemidler og krav til dokumentasjon for frivillige lag og foreninger som skal søke om spillemidler, arrangert av Vestby kommune
• 15. oktober: Frist for å legge inn søknaden i anleggsregistret.no til gjennomgang for Vestby kommune

Søknaden behandles slik påfølgende år:
• 15. januar: Søknadsfrist til fylkeskommunen for Vestby kommune
• Mai: Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling 
• Innen 15. juli: Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløp og informerer søkere om resultatet 

Informasjon og veiledning

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

For hvert type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. 

Kommunen og fylkeskommunen kan og bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.