Plan for overgang fra barnehage til skole og SFO

Målet med planen er å bidra til god sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/SFO for barn og foreldre, og bidra til at barnas behov for trygget blir ivaretatt og opplæringen kan tilpasses den enkelte elevens behov fra skolestart. Planen gir en standard for minimum av samarbeid mellom barnehage og skole. Barnehagene og skolene kan selv velge å gjøre mer enn det som står i planen. Planen kan leses her

Ved overgang fra barnehage til skole skal et overføringsskjema fylles ut i samarbeid mellom barnehage, foresatte og barnet. Overføringsskjemaet kan åpnes og fylles ut her.

Bli kjent gjennom lek og aktivitet

Barnehagebarna skal få muligheten til å forberede seg og bli kjent med skolen før de begynner i august.

  • Det vil være noen treffpunkter på skolen for barnehagebarna det siste året i barnehagen.
  • Barna vil bli kjent med noen spill, leker og aktiviteter som er felles for alle barnehagene i Vestby, og som de vil møte på skolen og på SFO når de begynner i førsteklasse. 

Foreldresamtaler med skolestartere

Det siste året i barnehagen vil foreldrene bli invitert til en foreldresamtale med pedagogisk ledere i barnehagen.

  • I deler av samtalen skal barnet som nå er skolestarter være med. Fokuset for samtalen vil være på hva som er barnets styrker og om det er noen utfordringer. Hva er det barnet gleder seg til med å begynne på skolen? Hva er barnet spent på før skolestart?
  • Barnehagen kan benytte et skjema for overgang barnehage-skole/SFO for Vestby kommune. Foreldrene må samtykke i at barnehagen kan dele informasjonen fra dette skjemaet med skolen. 

Overføringsmøte mellom barnehage og skole

På våren har pedagogene fra barnehagen og skolen et møte hvor barnehagen gir informasjon til skolen om barna som skal begynne på skolen. SFO deltar der det er aktuelt. Dette skal gjøres etter samtykke med foreldrene. 

Henvisning til PPT ved overgang fra barnehage til skole

Pedagogisk-psykologisk tjenesten er hjemlet i opplæringsloven § 5.6 og barnehageloven § 33, og er en rådgivende tjeneste for barn med særskilte behov i barnehage og skole. Ved behov kan PPT ta en vurdering av barnets utbytte og opplæringsbehov. Henvisningsskjemaet finner du her, det fylles ut digitalt