Hvem kan søke?

Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan undertegnes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.

Søknad skal inneholde

  • Søknadsskjema om opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller arealoverføring.
  • Situasjonsplan – her skal det fremgå hvordan man ønsker å dele, og hvor på tomten det kan bebygges. Avkjørsel og atkomst på tomten samt vann- og avløpsledninger må tegnes inn. Situasjonsplan må også vise reguleringsplanen for tomten. Her kan du bestille situasjonskart.
  • Dokumentasjon på beregning av grad av utnytting.
  • Søknaden må nabovarsles. Gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel må sendes inn. Skjema for nabovarsling. Nabovarsel kan også sendes digitalt via E-torg.

Saksgang og vilkår

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling eller uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til jordloven § 12.

Når det er gitt tillatelse til fradeling etter plan- og bygningsloven, må det rekvireres oppmålingsforretning. Skjema for rekvisisjon om matrikkulering (rekvisisjon av oppmålingsforretning).

Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt merknader til søknaden.

Følgende vilkår må være oppfylt:

En fradeling må være i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende arealplaner.

  • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Gjelder både ny tomt og avgivertomten.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig tilknytning til vann og avløp.

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Når tillatelse er gitt og vilkår for tillatelsen er oppfylt, må det rekvireres oppmålingsforretning. Hjemmelshaver og eierne til naboeiendommer får skriftlig varsel minst 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted. I oppmålingsforretningen føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet eller uenighet i påviste grenser, og andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Eiendommen føres inn i matrikkelen og tinglyses

Etter oppmålingsforretningen føres den nye tomten (ny matrikkelenhet) inn i matrikkelen og oversendes til Kartverket for tinglysing sammen med nødvendige erklæringer.

Når den nye tomten er tinglyst, skriver kommunen ut et matrikkelbrev som sendes søker eller eier. Andre berørte parter underrettes i eget brev. Det er 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.

Saksbehandlingstid

Vedtak skal fattes innen 12 uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet, eller når vilkår er oppfylt.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. desember til 15. april.

Gebyr - Hva koster det?

Arbeidet med en delesak er gebyrbelagt. I tillegg kommer tinglysningsgebyr.

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.