Ordsky

Visjon

En av samfunnets viktigste oppgaver er å bidra til at alle barn får en god start. En god barndom setter spor som varer hele livet ut. Barn som har en grunnleggende kompetanse i å få venner og beholde venner, har trygghet og sosiale ferdigheter med seg resten av livet. For oss er disse ordene viktige i dette arbeidet: 

Organisering

Barnehagen er organisert med 5 aldersrene grupper med plass til ca 90 barn. Det vil si at barna i samme årskull går i samme gruppe gjennom hele barnehagelivet. Dette er en fin forutsetning for at hver avdeling kan tilpasses og tilrettelegges ut fra barnas interesser, utvikling, lekeferdigheter og sosiale kompetanse. Barna opplever stabilitet og forutsigbarhet i barnegruppen da de følger hverandre fra start til slutt. Voksengruppen følger også den samme barnegruppen hele veien så langt det lar seg gjøre. 

Vi jobber mye med det fysiske miljøet og tilrettelegger, endrer og tilpasser ut fra barnas interesser og ønsker. Dette er alltid i endring og preges av tema, årstid og funksjonalitet. 
Det er to småbarnsavdelinger, disse deler på tre grupperom; et aktivitetsrom som er tilpasset de små med madrasser, puter man kan bygge med og en klatrebane i tre med sklie, et sanse – og rollelekrom som hvor barna kan utfolde seg samt et konstruksjonsrom med togbane, duplo og byggeklosser. 
Vi har tre avdelinger for de største barna, hvor to av disse deler områder utenfor sine avdelinger. Der har vi et aktivitetsrom, konstruksjonsrom og rollelekrom. Førskolen har to egne rom de har basen sin på, men benytter seg også av fellesrommene.   

Uteområdet er stort og variert. Her er det tradisjonelle lekeapparater som huske, sklie og sandkasse kombinert med hinderløype, skogsområder, bålplass og grønnsakhage. I skogen er det en grillhytte og på oversiden av barnehagen er en lekeplass med blant annet ballbinge. 

Barnehagen er en grønt flagg barnehage, hvilket vil si at det jobbes for å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Til dette formålet har vi blant annet en grønnsakhage som barn og voksne samarbeider om. Vi sår, luker, vanner og høster inn maten som går til et felles måltid for alle på sensommeren/høsten – grønnsaksuppe. Vi komposterer også matavfall som blir til jord vi bruker i grønnsakhagen vår.

Satsningsområde, sosial kompetanse

Barn utvikler sosial kompetanse i samspill med både voksne og barn. Barn må lære å samhandle positivt med andre, og sosial trening gir barn erfaringer som er nødvendige for å mestre ulike sosiale situasjoner gjennom livet. Det å opparbeide seg venner har stor betydning for barns utvikling av sosial kompetanse. Et vennskap tilbyr ikke bare glede og moro, men også konflikter. Det er i konflikter at barn får mulighet til å vise forståelse, tilgivelse og empati. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og dette er kontinuerlig arbeid som foregår hele barnehageåret. Barnas sosiale kompetanse forandrer seg mye i løpet av et år og personalet legger til rette for videre utvikling og læring ut fra barnegruppen de har. 

Tilvenning

Vestby kommune benytter seg av en metode for tilvenning som kalles «foreldremedvirket tilvenning». Dette går ut på at foreldre får ta stor del i barnets tilvenning og være til stede på barnets premisser. Vi ønsker at barna skal oppleve å danne en tilknytning til personalet og barnehagen før foreldre trekker seg tilbake, denne tryggheten danner grunnlaget for en god barnehagestart. Alle tilvenninger er ulike og vi tilpasser derfor individuelt for hva som passer for barnet, foreldre og barnehagen.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Pepperstadmarka barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her. 

Årsplan

Årsplan Pepperstadmarka barnehage 2023-2024 kan åpnes her.