Vannområde Morsa

For å oppnå god vanntilstand i lokale vannforekomster (bekker, elver, innsjøer og sjø), har EU vedtatt et vanndirektiv. Dette legger føringer for hvordan vi skal nå målet. Landet er derfor delt inn i vannregioner, hvor Vestby inngår i Vannregion Innlandet og Viken. 

Denne vannregionen er videre delt inn i vannområder med utgangspunkt i nedbørsfelt. Vestby kommune inngår i vannområde Morsa.

Morsa omfatter Vansjø-Hobølvassdraget, Hølenvassdraget og kystbekker og kystområder fra Drøbak til Saltnes.

Vestby samarbeider her med Enebakk, Nordre Follo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Våler, Moss og Råde om å bedre vannmiljøet og vannkvaliteten i området. Vannområdets oppgave er å koordinere vannforvaltningen tverrfaglig og på tvers av kommunegrensen. Vestby kommune her representert i ulike faggrupper.

Vannovervåkning

Kommunen overvåker lokale bekker og tjern etter krav i utslippstillatelsen for kommunalt avløpsvann. Det tas fra 2020 stikkprøver hver sjette uke for analyse av tarmbakterier, næringssalter og turbiditet slik at vi kan vurdere bekkenes forurensningsgrad og eventuelle påvirkninger av kommunalt avløpsvann, små private renseanlegg og landbruksavrenning.

I tillegg til den overvåkningen vi gjennomfører selv i Vestby, pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i utvalgte bekker, elver og innsjøer i regi av Morsa. Mye av informasjonen om vannkvaliteten i vårt område ligger i Morsa sine årsrapporter. Disse årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på hjemmesiden til Morsa.