Kommunen er forurensningsmyndighet og kan stille krav

Tilførsel av industriavløp til kommunalt nett er en utfordring da ledningsnettet og renseanleggene er bygget for å ta hånd om sanitæravløpsvann. Konsekvensen av å tilføre annet avløp kan være driftsproblemer, økte utslipp og redusert slamkvalitet.

Forurensningsforskriften kapittel 15 «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann», 15A «Påslipp», internkontrollforskriften og kommunens utslippstillatelse, regulerer kommunens myndighet og ansvar på disse feltene. Resultatområde Kommunalteknikk er forurensningsmyndighet etter forurensingsregelverket og plikter å føre tilsyn med at virksomheter følger regelverket. Vi kan også stille strengere krav til påslipp til offentlig avløpsnett enn de krav som eventuelt er stilt i utslippstillatelse gitt av statlig forurensningsmyndighet.

Krav om fettutskiller

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat bør derfor i utgangspunktet ha fettutskiller. 

Hvem trenger en fettutskiller? 

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer. Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør. 

Kommunen kan stille krav om installasjon og drift av fettutskiller. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften kapittel 15 A, og gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller: 

 • Restauranter 
 • Kaféer og konditorier 
 • Catering og ferdigmatprodusenter 
 • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer 
 • Kantiner 
 • Slakterier og kjøtt-/fiskeforedlingsbedrifter 
 • Bakerier 
 • Meierier 
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling 
 • Friteringsindustri 
 • Røkerier 

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, vil få også kunne få krav om fettutskiller. 

Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller, bør du sørge for at fettutskiller installeres snarest. Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren. Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming og kontroll. Tømminger må skje tilpasset behov, og vil variere avhengig av type virksomhet. Vi ber om at tømminger og kontroll rapporteres fortløpende til kommunen. 

Kommunen kan videre stille krav til tømmehyppighet, prøvetaking/kontroll og rapporteringer i forbindelse med fettutskilleren.

Krav om oljeutskiller

Oljeholdig avløpsvann skal passere en renseinnretning (normalt sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum), før det føres videre til offentlig spillvannsledning eller til bekker/vassdrag/sjø.

Kravet om rensing av oljeholdig avløpsvann er fastsatt i forurensningsforskriften, som sier at all forurensning skal begrenses. Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å ha en godkjent renseløsning, og uten å ha søkt om utslippstillatelse. Oljeholdig avløpsvann som går til det kommunale renseanlegget kan forstyrre renseprosessen, som igjen fører til at vannet som ender opp i fjorden ikke er tilstrekkelig renset. Ingen ønsker at olje slippes ut i naturen, elvene og fjorden, det kan få store konsekvenser for miljøet.

 

Hvem skal ha oljeutskiller?

Virksomheter som har aktiviteter som kan omfattes av begrepene

 • Bensinstasjon
 • Vaskehall for kjøretøy
 • Motorverksted
 • Bussterminal
 • Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende, må søke kommunen om utslippstillatelse.

Virksomheter som har andre typer aktiviteter som gir oljeholdig avløpsvann, men som ikke er listet opp over, må også registrere sin oljeutskiller hos Vestby kommune. Eksempler på aktuelle virksomheter er

 • Parkeringshus med sluk i gulv
 • Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy
 • Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg

I stedet for utslippstillatelse fra kommunen, vil disse få et vedtak med påslippskrav. OBS! Virksomheten er selv ansvarlig for å avklare om den trenger utslippstillatelse fra statlig forurensningsmyndighet.

Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann og registrering av fettutskiller/oljeutskiller

For å få installert fett-/oljeutskiller, må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av slike anlegg. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og eventuelt søknad etter plan- og bygningsloven i de tilfellene der etableringen er et søknadspliktig tiltak.

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, må du sørge for at:
1. det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder:
a. den ansvarliges navn og adresse,
b. om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften § 15-7 eller om det søkes om å fravike disse kravene,
c. dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
d. plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 eller større,
e. beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann,
f. interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
g. oversikt over hvem som skal varsles, og
h. samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
2. eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden (Gjelder primært ved utslipp til bekk/sjø. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
3. søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.
 
Benytt gjerne vårt registreringsskjema for oljeutskillere som utgangspunkt for søknaden, og legg ved nødvendig dokumentasjon. 
 
Virksomheter som skal installere fettutskiller, og oljeutskillere for virksomheter som ikke trenger utslippstillatelse fra kommunen, må registrere anlegget sitt hos kommunen. Vi trenger følgende dokumentasjon for at registreringen skal være komplett:
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser utskilleranleggets plassering og tilknytningspunkt til stikkledning eller kommunal ledning
 • Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet utskilleren og hva som ikke går via utskilleren
 • Dimensjoneringsgrunnlaget
 • Tømmeavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter dersom dette foreligger (avtalen kan ettersendes)

Her kan du laste ned vårt registreringsskjemaer:

Basert på dokumentasjonen som sendes inn vil vi vurdere å stille krav til drift og overvåkning av avløpsvannet som skal slippes til offentlig nett.

Søknad om utslippstillatelse, eller skjema for registrering av fett-/oljeutskiller, sendes på e-post til: post@vestby.kommune.no eller på papir til: Vestby kommune, postboks 144, 1541 Vestby