Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad, for deg som befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon. 
 
Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv.  Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, så kan du ta kontakt med NAV-kontoret ditt. 
 
Du kan også ta kontakt på chat som du finner på våre nettsider eller på telefon 55 55 33 33.
 
Våre veiledere
Navn Telefon
Mari Eriksen  413 28 298
Cathrin Lockert 413 53 362
Julie Johansen   413 54 642
Kristine Wenaas 458 36 761  
Emilie Pedersen   413 55 754
Thea Kongelf 960 17 859
Henriette Pedersen 960 18 286
Michelle Summerly

Mer informasjon finner du på NAV Sosialhjelp
 

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (forkortet KVP) er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.
 
For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid. Ta kontakt med NAV-kontoret om du vil vite mer om KVP. Veileder Cathrin Lockert kan treffes på 413 53 362.
 
Mer informasjon finner du på NAV Kvalifiseringsprogram 

Økonomisk rådgivning

NAV Vestby tilbyr økonomisk gjeldsrådgivning til innbyggere i Vestby kommune. 
 
Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi på ditt lokale NAV-kontor. Målet med rådgivningen er at du skal bli i stand til å styre din egen økonomi selv.

Rådgivningstjenesten er gratis. Les mer om tjenesten her
 
Telefonnummer
NAV Vestby 55 55 33 33
Nav Økonomi 55 55 33 39
Rådgiver Mona E. Bråthen tlf. 413 82 355 
 
 

Flyktningtjenesten i NAV

Flyktningtjenesten er en del av NAV Vestby. og jobber med bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger, samt norskopplæring for andre utenlandske borgere bosatt i kommunen.


Kontakter flyktningtjenesten

Navn Funksjon Telefon
Dehab Ghebreyohannes  Flyktningkonsulent  454 01 963
Callixte I. Buhake Flyktningkonsulent 466 39 726
Florence Na-A Haugen Programrådgiver 413 70 759
Morten Bøe Leder flyktningtjenesten 465 40 980

 

Utleier og kommunal selvskyldnergaranti fra NAV

Bør du velge kommunal selvskyldnergaranti fra NAV som utleier? 
Ja, dine rettigheter er bedre ivaretatt enn et innbetalt depositum på en depositumskonto.

Garanti som stilles fra Vestby kommune/NAV er en selvskyldnergaranti:

  • En selvskyldnergaranti innebærer at garantisten plikter å utbetale garantibeløpet selv om det skulle være uenighet mellom utleier og leier i det underliggende husleieforholdet

Kommunal selvskyldnergaranti
Vi opplever av og til at private utleiere misforstår hva garantien fra NAV egentlig er. I 2016 utarbeidet Kommunal- og moderniseringsdepartementet et nytt standard garantidokument for å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Denne garantien er en selvskyldnergaranti.

Det er nødvendig å presisere dette fordi en garanti etter alminnelige garantirettslige regler regnes som «simpel» om ikke annet kommer frem.

Du som utleier vil gjerne foretrekke en selvskyldnergaranti fremfor en simpel garanti:
Ved selvskyldnergarantier kan man noe forenklet si at garantisten må betale først, og krangle senere. Dersom garantien hadde vært simpel, kunne kommunen ha krevd at utleier først hadde gått gjennom nevnte prosess for om mulig å få dekning for sitt krav hos leier.

Kommunen som selvskyldnergarantist har riktignok rett til å foreta en selvstendig vurdering av om det foreligger et mislighold i husleieforholdet, men dersom vurderingen i ettertid viser seg å være feil, vil en eventuell tilbakeholdelse være garantistens risiko.

Når kommunen stiller selvskyldnergaranti, hefter den sammen med leier for kravet, og utleier behøver ikke søke dekning av ubetalt husleie hos leier før han kan holde seg til garantisten. Dette betyr at utleier ikke plikter å prøve å tvangsinndrive kravet direkte fra leier før garantien utløses.

En slik prosess krever blant annet at man får dom for kravet og deretter går til namsmannen for å få det tvangsinnkrevet etter tvangsfullbyrdelsesloven. Prosessen kan gjerne ta et år.

For andre krav enn ubetalt husleie se punkt b:

  1. Krav på husleie og mulige avtalte tillegg kan fremmes mot Vestby kommune v/NAV Vestby når leiers betalingsfrist er oversittet med ti dager.
  2. Andre krav må utleier først dokumentere å ha fremmet skriftlig overfor leier med henvisning til de(n) aktuelle bestemmelse(r) i husleieavtalen eller husleieloven som hjemler kravet. Leier må få en betalingsfrist på minst to uker, og fristen må være utløpt før kravet fremmes overfor Vestby kommune v/NAV Vestby.
  3. Dersom leieforholdet er opphørt og leieobjektet er i dårligere stand enn det som var avtalt, eller som følger av husleielovens regler, må utleier først fremsette sitt krav overfor leier innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget mangelen, jf. Husleieloven § 10-3. Er ikke dette gjort, bortfaller kravet overfor både leier og Vestby kommune v/NAV Vestby.
 

Vi håper dette er avklarende og fjerner eventuell skepsis til bruk av nevnte garanti.