Barnets utfordringer

Barn prøver alltid så godt de kan ut fra de forutsetningene de har. Det handler ikke om at de ikke vil, men om at de ikke får det til. Av ulike årsaker kan det være vanskelig både i og med mellommenneskelige relasjoner og interaksjoner. Dette kan videre føre til utfordringer knyttet til trivsel, trygghet og læring i barnehage og skole. Barn uttrykker seg på ulikt vis når de ikke har det bra og det kan kreve mye av omgivelsene.

Skolene og barnehagene skal sørge for at barn og unge har et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Konsekvensene ved et uheldig barnehage- og skolemiljø kan være store og omfattende. Det er derfor viktig at du som ansatt, foresatt eller er barn selv varsler hvis du vet, er bekymret eller mistenker at noen ikke har det bra i barnehagen eller på skolen slik at vi kan hjelpe. 

Hva kan rådgiver i barnehage- og skolemiljø hjelpe til med?

Rådgiveren skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med et trygt og godt barnehage-/ skolemiljø for alle. Dette innebærer blant annet at rådgiveren til enhver tid skal være oppdatert på lover og retningslinjer, utarbeide lokale ressurser og planer og bistå med kompetanseheving av personale. Rådgiveren deltar på foreldremøter med informasjon der det er behov.

Ut over disse systemoppgavene skal rådgiver også ved behov delta i samarbeidet rundt elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen. Ved mistanke om at et barn ikke trives i barnehagen eller på skolen, anbefales du å ta kontakt med barnehagen eller skolen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker, og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med rådgiveren.

 

Et trygt og godt skolemiljø – hva menes egentlig med det?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I tillegg til at skolen skal sørge for at krenkende hendelser og handlinger unngås, skal skolen også jobbe aktivt for et skolemiljø som bidrar til en positiv effekt på elevens helse, trivsel og læring, samt trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å understreke at dette er en rettighet som krever at skolen arbeider både systemrettet og individrettet.

Det er elevens egen opplevelse og oppfatning av hvordan hun eller han har det på skolen som er avgjørende. Elevens rett til å bli hørt er også et viktig prinsipp i saker som angår skolemiljøet.

Her kan Vestby kommunes prosedyre for skolemiljø og aktivitetsplikten leses.

Forebyggende tiltak

Skolen skal til enhver tid forebygge brudd på elevens rett til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for et godt skolemiljø. Eksempler på forebyggende tiltak på skolene i Vestby kommune er:
  • En kommunal strategiplan som vektlegger et skolemiljø med tydelige og omsorgsfulle voksne
  • Skolene har felles regler og rutiner for å avdekke og møte uønskede hendelser og felles verktøy for håndtering
  • Kunnskap og forståelse om skolemiljø
  • Ordensreglement for elevene med formål om å sikre et godt skolemiljø for alle
  • En skolepraksis med medvirkning fra elever og foreldre
I Vestby kommune har vi en egen rådgiver i skolemiljø som kan kontaktes av skole, foresatte og elevene selv. 

Aktivitetsplikten - Hva gjør skolen hvis en elev blir krenket?

Skolen skal sikre at elevens rettigheter oppfylles. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt. Formålet med aktivitetsplikten er å sørge for at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
 
Aktivitetsplikten innebærer:
  • At alle som jobber i skolen skal sørge for at elevene har det bra og forplikter seg til å følge med
  • Hvis en voksen vet om, eller tror, at en elev ikke har det det bra, skal den voksne alltid gripe inn og stoppe krenkelse med en gang, hvis det er mulig
  • Si ifra til rektor
  • Undersøke det som har skjedd med det formål å finne ut hva som ligger bak elevens opplevelse
 
Aktivitetsplikten innebærer også en plikt til å sette inn tiltak. Dette gjøres i en aktivitetsplan, og rektor har ansvaret for å utarbeide den. Hensikten med planen er å sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Aktivitetsplanen skal dokumentere tiltak, av hvem og hvordan tiltakene følges opp, evaluering av disse og eventuelle justeringer. Alle tiltak skal evalueres i samarbeid med elev og foresatt. Barnets beste skal tas hensyn til i alle vurderinger, og involverte elever skal bli hørt.

Hva gjør du om barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen?

Hvis du som foresatt eller elev opplever krenkelser, må du si ifra til skolens ledelse snarest, enten muntlig eller skriftlig, slik at skolen kan begynne å undersøke saken. Hvis du melder fra til andre på skolen, er de pliktet til å varsle rektor. 

Ønsker du å benytte deg av kommunens elektroniske varslingsskjema, kan det åpnes her. Skjemaet blir sendt til rektoren på skolen eleven går på, med kopi til rådgiver for barnehage- og skolemiljø og skolesjefen. Rådgiveren tar kontakt med skolen for å sikre at de har mottatt varselet, slik at de kan påbegynne undersøkelsene om elevens skolemiljø snarest. 

Det er viktig at det ikke oppgis sensitive opplysninger når det elektroniske varslingsskjemaet fylles ut.

Det skal være lav terskel for å melde fra til skolen hvis eleven ikke har det trygt og godt – både blant ansatte og foresatte. De som jobber i skolen har en regel om at all mistanke om at en elev ikke har det bra, skal varsles til rektor. Det trengs ikke bevis før du melder ifra, og mistanken kan være basert på observasjoner, tilbakemeldinger i undersøkelser, beskjeder fra medelever eller foresatte, aktivitet i sosiale medier og at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen.

Når en ansatt krenker en elev – hva skjer da?

Det er en skjerpet aktivitetsplikt dersom en voksen som jobber på eller i skolen krenker en elev. Rektor skal varsles umiddelbart. Til forskjell fra den generelle aktivitetsplikten, skal rektor også varsle skolesjefen i slike saker. Hvis en elev blir krenket av en ansatt i skolens ledelse, varsler du skolesjefen direkte.

Spesifikke rutiner for Vestby kommune når det gjelder skjerpet aktivitetsplikt, kan leses i Prosedyre for elevenes skolemiljø og aktivitetsplikten.

Melde saken til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmann)

Dersom du som foresatt eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å sørge for at han eller hun skal ha et klassemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, skal det klages til skolen som videre sender den til klageinstansen. Det er Statsforvalteren som behandler klagen. 

Klagen bør utformes skriftlig. Hvis du trenger veiledning, har skolen plikt til å hjelpe og veilede deg med å utforme klagen dersom det er behov for det. Dårlig klassemiljø på skolen kan meldes her til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Flere er her for deg: Ombud for barn og unge i Akershus

Ombud for barn og unge er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner, og skal bistå i å sikre at barn og unge får en trygg og god tilværelse i barnehage, på skole og på læreplassen. De som jobber her har taushetsplikt.

Ombudet skal også passe på rettighetene til barn og ungdom i ulike utdanningsinstitusjoner. Du kan kontakte ombudet her.

Vestby kommunes dokumenter om skolemiljø