Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1 .- 7.trinn. Skolen er bygget med klasserom for 1. - 4. trinn på en side av bygget og klasserom for 5. - 7.trinn på motsatt side av bygget. I midten av bygget ligger hovedinngangen med et stort amfi og administrasjonen. Skolen ble tatt i ble tatt i bruk august 2018. Det er for skoleåret 2023/2024 ca 270 elever og 50 ansatte.

Vår visjon er "Sammen skaper vi fremtiden. Elever med skaperglede og utforskertrang. En skole med rom for å feile, vokse og lære."

Våre satsningsområder er: 

  • Elevenes skolemiljø; Alle barn på Brevik skole skal oppleve å være betydningsfulle i et trygt og inkluderende fellesskap.
  • Mitt Valg; Et internasjonalt Lion`s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter.
  • Røre; Røre-prosjektet bygger på kunnskap om at god helse gir bedre læring. Fysisk aktivitet, godt kosthold og nok søvn er grunnleggende forutsetninger for læring.
  • Elevaktive læringsformer; Elevene skal være aktive deltakere i sin egen læring.
  • iPad; Ved bruk av læringsapper skal undervisningen bli mer variert og tilpasset.

 

Brevik SFO

SFO har rundt 100 barn som er fordelt på tre baser: Rød, Blå og Gul.

På SFO har vi fokus på lek og vennskap. Vi er ute hver dag og alle basene har en dag i uken de går tur. Gymsalen brukes også flittig, alle basene har aktiviteter der en gang i uken. Det utføres formingsaktiviteter som gjerne følger årstidene. For barna på 4.trinn er det en egen 4.trinnsgruppe en dag i uken der barna får bake, drive med keramikk, tegne og være i gymsalen.

SFO dagen er organisert ved at på morgenen fra 07:00-08:15 er alle barna samlet på Rød base. På ettermiddagen er barna aldersdelt på de ulike basene til kl 16:00, deretter samles barna igjen på Rød base.

Informasjonshefte fra SFO kan åpnes her.