Skolen

Skolen er for 8. - 10. trinn og har 330 elever og ca 55 ansatte. Skolen ble åpnet i 2006 og er bygget i moderne stil, med romslige og fleksible trinnvise baser og med tidsmessig og tiltalende interiør.

Basene inneholder undervisningslandskap, grupperom og auditorium. Ansatte lærere og assistenter har sine kontorplasser i landskap lokalisert i basene. Skolen har egen kantine, bibliotek og spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, musikk og naturfag. I januar 2015 ble nytt tilbygg tatt i bruk. Nybygget rommer nye baseareal, naturfaglaboratorium, designrom, skolekjøkken og ny musikkavdeling. Det nye bygget bidrar til gode, romslige og fleksible forhold for undervisning.

I tilknytning til skolen ligger kultursenter og idrettsanlegg. Idrettsdelen består av sandvolleyballbane, sandhåndballbane, håndballhall, flerbrukshall og svømmehall. Skolen disponerer anlegget i skoletiden, og kultur og idrett organiserer bruk og utleie av anlegget utover skoletid. I umiddelbar nærhet til anlegget er det turstier, gressbane, slalåmbakke og tennisbane.

Pedagogisk profil

Vår visjon er: Se - Ta på alvor - Gi muligheter

Det fremmer læring at elevene deltar aktivt i og forstår læringsprosessene, deltar i kommunikasjon og samarbeid og får utvikle dybdeforståelse og hjelp til å forstå sammenhenger i og mellom fagene. Undervisningen bør være tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer, og elevene bør få utfordringer som gjør at de strekker seg.

Grevlingen skole organiserer sine ansatte i arbeidslag. Arbeidslagenes rolle er å være tett på elevenes læring og behov og ivareta elevenes sosiale og faglige utvikling. Vi legger vekt på samarbeidet mellom lærere i planlegging, gjennomføring og vurdering slik at elever skal oppleve likeverdig opplæring.

Satsingsområder

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg i takk med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Det elevene lærer i skolen skal være relevant. Derfor fornyes alle lærerplanene i grunnskolen og videregående opplæring i Norge. De nye læreplanene tas i bruk fra august 2020.

De ansatte ved Grevlingen skole jobber kontinuerlig med å utvikle god forståelse for læreplanverket. I arbeidet med det nye læreplanverket skal det bli bedre sammenheng i og mellom fag og vi skal legge til rette for mer dybdelæring.

Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle elever skal oppleve et godt læringsutbytte. Tilpasset opplæring er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Grevlingen skole har innført tolærerordning i mange fag. Økt lærertetthet skal bidra til inkludering og bedre muligheter for tilpasset opplæring, øke elevenes læringsutbytte og bidra til et godt læringsmiljø. Tolærerordningen har redusert behovet for spesialundervisning.

Vurdering
Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. På Grevlingen skole skal det være rom for å prøve og feile. Elevene skal oppleve at det er trygt å fortelle hva de kan og hva de trenger for å lære mer og bedre.
Underveisvurderingen skal hjelpe elevene med å utvikle sin kompetanse. Elevene skal få oversikt over hvor de er i sin læring, hvor de skal og hva de bør gjøre for å komme videre i læringen. Informasjonen om elevenes faglige utvikling skal brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen.

Digitalisering
Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Denne utviklingen påvirker arbeidsmåter og -metoder i undervisning og læring, men også elev- og lærerrollen i skolen.

Arbeidet med digitalisering på Grevlingen omfatter bruk av digitale verktøy for å fremme læring blant alle elever, bruk av kompenserende hjelpemidler for elever med lese-/skrivevansker eller andre lærevansker og digitalisering av de ansattes administrative oppgaver.

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Les mer om skolemiljø her.