Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner i Vestby innen kultur, idrett og friluftsliv kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. 

Hovedandelen av medlemmer må være under 20 år.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Kulturmidler er den generelle tilskuddsordningen for drift av frivillige organisasjoner.
En stor del av tilskuddet gis som medlemstilskudd på grunnlag av antall medlemmer under 20 år. 

Det kan også gis aktivitetstilskudd. 
Med det mener vi i denne sammenheng større, planlagte aktiviteter som en korpstur, en konsert eller forestilling. Benytt da søknad om aktivitetstilskudd i tillegg til søknad om tilskudd. 

Driftstilskudd gis i noen tilfeller til leie eller drift av lokaler og anlegg, og kjøp av utstyr.

Frivillige organisasjoner med hovedandel voksne medlemmer gis ikke driftstilskudd til organisasjoner, men kan søke tilskudd til arrangementer og prosjekter.

Søknad

For å søke benytter du søknadskjemaet du finner under skjema nederst i artikkelen:

  • Kulturformål - søknad om tilskudd, hovedskjema som skal brukes 
  • Kulturformål - søknad om aktivitetstilskudd, kan sendes i tillegg ved søknad om tilskudd større, planlagte aktiviteter

Søknaden må minimum inneholde alle opplysninger om organisasjonen, medlemstall og vedlegg for å tas med i behandlingen.

Fyll ut skjemaet med relevante opplysninger og send med følgende vedlegg:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Medlemsliste
    Disse dokumentene lastes opp som vedlegg til søknadsskjemaet.

Behandling

Alle søkere som har sendt inn søknad innen fristen behandles samlet.
Søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen av kommunale kulturmidler for inneværende år til drift og planlagte aktiviteter og arrangementer.
Som nevnt fordeles en stor andel av tilskuddet basert på medlemstall. Resten fordeles etter en vurdering av opplysningene som er gitt i søknaden. 

Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres.

Svar og utbetalinger av tilskudd kommer i løpet av våren.