Har du oppdaget avfall som er dumpet i naturen eller forsøpling på private eiendommer her i kommunen?

Dumping, mellomlagring, ol. av kasserte gjenstander, masser, mv. er å anse som forsøpling. Forsøpling kan følges opp etter flere regelverk;

Forurensningsloven: Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker som er forbundet med forurensningsfare. Vi må ta stilling til henvendelser, og har mulighet til å følge opp slike saker med lovhjemmel i forurensningsloven § 37. Kommunens avgjørelse er å anse som et enkeltvedtak, også i de tilfeller der vi avgjør at vi ikke gir pålegg om opprydding. Partene i saken har rett til å klage på vedtaket.

Plan- og bygningsloven: Forsøplingssaker kan også forfølges etter plan- og bygningsloven § 28-5. Også i slike tilfeller er kommunen myndighet. Videre kan forsøplingen, der kasserte gjenstander mellomlagres, være i strid med planformålet for området. Kommunen kan da følge opp ulovligheten i medhold av plan- og bygningsloven § 32- 1.

Bekymringsmeldinger om forsøpling kan meldes inn til kommunen via e-post, eller brev til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby. Henvendelsen kan være anonym, men må inneholde kontaktinformasjon dersom du ønsker tilbakemelding fra oss. Videre må du oppgi adresse eller annen informasjon som beskriver hvor og hva det er du melder fra om. Legg gjerne med bilde, kart eller lignende i varselet.

 

Frivillige organiserer ryddeaksjoner

Marin forsøpling er et globalt problem med store nasjonale og lokale utfordringer. Kildene er mange og årsakene kompliserte. Felles for det hele er at marin forsøpling i all hovedsak er uten en kjent eier. Det er svært sjelden at det er kjent hvem som kastet kannen, tauverket, garnet, isoporkassen eller krabbeteinen.

Miljødirektoratet har etablert en refusjonsordning slik at frivillige organisasjoner kan få dekket utgifter i forbindelse med ryddeaksjoner. Ryddeaksjoner organiseres blant annet av den ideelle foreningen Hold Norge Rent. Du kan lese mer om dere arbeid her.

Eierløse båter/vrak - Gratis henting gjennom Kambo Collect

Har du kommet over et båtvrak eller etterlatt båt langs kystlinjen vår? Eller eier du en båt som skal vrakes?

Kambo Marina tar i mot og kan hente vrakbåter GRATIS, gjennom ordningen Kambo Collect. Dette prosjektet i samarbeid med blant annet Oslofjordens Friluftsråd, har som mål å kartlegge og rydde henlagte fritidsbåter. 

I Son innenfor havneforvaltningens ansvarsområde skal man melde fra om båtvrak direkte til Son havn