Målgruppe

Eldre og funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorg for seg selv, eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Eldre og funksjonshemmede med stort behov for hjemmebaserte tjenester prioriteres ved tildeling av bolig. Det at du kun har behov for bolig gir ikke rett til omsorgsbolig.

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig

Omsorgsbolig tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon. Faglige opplysninger kan ligge til grunn for søknaden, eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha sammenhengende folkeregisterregistrert og faktisk adresse i Vestby kommune siste tre år forut for søknad.
  • Det må være svikt eller problem i ett eller flere av punktene i IPLOS vurderingsskjema. Henviser til målgruppe.
  • Mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut, og vurdert som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov
  • Nåværende bolig er utformet på en måte som gjør det vanskelig for søker å bo der, og utbedring eller endring i boligen anses å være en urimelig løsning.
  • Søker skal ha aktiv prøvd andre boligløsninger slik som kjøp eller leie av bolig på det åpne markedet. For å sikre at vi gir boliger til dem som trenger det, vurdere vi nøye om søker er i stand til å skaffe seg bolig selv

Søkere med behov for oppfølging

Hvis den boligsøkende vurderes å ha dårlig boevne, må han/hun forplikte seg til å ta imot tjenester for å bedre denne.
Det kan være hjelp fra tilgjengelige boveiledningstjenester eller andre tiltak og hjelpetjenester.

Søknad om bytte av bolig

Som hovedregel gis det ikke anledning til bytte av bolig.
Ved unntak legges kriterier som nevnt i disse retningslinjene til grunn for vurdering. Søknad om bytte av bolig skal være begrunnet

Prioritering og tildeling av omsorgsbolig

Er antall søkere om omsorgsbolig som fyller grunnvilkårene større enn antall omsorgsboliger til disposisjon, skal det gjøres en prioritering mellom søkere som oppfyller vilkårene.

Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke typer omsorgsboliger som er tilgjengelig. Søkere som etter en samlet tverrfaglig vurdering har det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres.

Ved vurderingen av hvem som har det mest påtrengende boligbehovet, vektlegges særlig helsemessige forhold, graden av hjelpebehov som funksjonsnedsettelser som tilsier behov for tilrettelagt bolig og store hjelpebehov, eller det helhetlige behovet for helse- og omsorgstjenester.