Hva er vold i nære relasjoner ?

Hjemmet blir et farlig sted for den som opplever vold i hjemmet, og den som skal gi støtte og nærhet blir en trussel. Følgene er alvorlige både for den som utsettes for vold, og for de som lever i en tilværelse preget av vold. I tillegg til de synlige og umiddelbare fysiske skadene vold medfører, er det klare sammenhenger mellom vold og fysiske/psykiske senskader. Både de helsemessige konsekvensene og omfanget av vold i nære relasjoner, viser at vold i nære relasjoner utgjør et alvorlig folkehelseproblem.

Vold i nære relasjoner rammer både kvinner og menn, unge og gamle. Den rammer også mennesker i homofile forhold. 

Barn som opplever vold i hjemmet lever i en uholdbar omsorgssituasjon som betyr at det er stor risiko for at de blir utrygge. De får ofte redusert helse og livskvalitet også i voksen alder. Skadevirkningene av å leve i en familie hvor man er vitne til vold er det samme som å bli direkte utsatt for vold.

Søke hjelp

Krisesenteret er det kommunale tilbudet som har arbeidet lengst med vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Follo er et tilbud til alle innbyggere i Follo og ligger i Ås. Her kan voldsutsatte kvinner, menn og deres barn få hjelp. Her kan du få et midlertidig botilbud, alene eller med dine barn. Om du ikke har behov for å bo på krisesenteret, kan du komme dit på dagtid for samtale.

Det er viktig å søke hjelp, både om man blir utsatt for vold, er vitne til vold eller om man er voldsutøver. Det første skrittet kan være å fortelle noen om volden.

Barnevernleder Karen Tanum leder kommunens arbeidsgruppe mot vold i nære relasjoner.
Du kan henvende deg til henne for å drøfte din eller andres situasjon.

Karen Tanum
Barnvernleder
Sentralbord telefon: 64 98 02 12
Mobil: 478 08 250
Mail: Karen Tanum

ATV - Alternativ til vold

ATV - Alternativ til vold Follo er et behandlingstilbud til Follos beboere. ATV tilbyr behandling til menn og kvinner som utøver vold. Voldsutøver må selv erkjenne et behov for endring for at behandlingstilbudet skal være hensiktsmessig. ATV har også tilbud om samtaler til henviste voldsutøvers ektefelle/samboer og barn.

Alle kan selv henvende seg til ATV per telefon, men de kan også henvises fra barnverntjenesten.

ATV Follo
Sentrumsveien 4
1400 Ski
Mobil: 453 95 343