Beskrivelse av tjenesten

Kommunen tildeler eller endrer adresse når det er behov, og sendes sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Kommunen kan utsette tildelingen når det er særlige grunner for det.
Adressen skal som regel knyttes til den veien eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra.

Om flere boliger har samme veiadresse, blir det tildelt et bolignummer (bruksenhetsnummer) i tillegg til veiadressen.

Du kan lese mer om veiadresse- og bolignummer på Kartverket sine sider.

Hvem kan uttale seg?

Er du registrert som eier eller fester har du mulighet for å uttale deg. Din mulighet til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis den tildelte adressen er ulogisk, og skaper problemer slik at det er vanskelig å finne fram. Det kan også skje hvis eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Vilkår

Adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig og publikumsrettet virksomhet. Vi kan også tildele andre eiendommer, eller lokaler adresse hvis dette er hensiktsmessig.

Vår saksbehandling

Før kommunen tildeler eller endrer adresse, skal berørte parter ha fått anledning til å uttale seg. Varsel om adressering skjer enten per brev eller telefon. Tilbakemelding til kommunen skal sendes innenfor angitt frist. Når fristen har gått ut fatter kommunen et vedtak om adressering.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 

Du må selv betale for husnummerskilt og bolignummerskilt.

Kan jeg klage?

Du kan klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til den du har fått vedtaket fra. I klagen skal du beskrive hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Klageretten er begrenset til

  • hvilken gate eller vei en bygning eller eiendom skal ha adresse til.
  • adressetilleggsnavn (navnet på eiendommen, et bygg, en institusjon, eller en kombinasjon).
  • feil tildelt adressenummer eller bolignummer.