Beskrivelse av tjenesten

Kommunen tildeler eller endrer adresse når det er behov, og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Kommunen kan utsette tildelingen når det er særlige grunner for det.
Adressen skal som regel knyttes til den veien (eller gaten) eiendommen har godkjent adkomst fra.

Dersom flere boliger har samme veiadresse, blir det tildelt et bruksenhetsnummer (bolignummer) i tillegg til veiadressen.

Du kan lese mer om adressemerker på Kartverket sine sider.

Hvem kan uttale seg?

Du som er registrert eier eller fester har mulighet for å uttale deg. Din mulighet til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis den tildelte adressen er ulogisk og skaper problemer slik at det er vanskelig å finne fram. Det kan også skje hvis eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Vilkår

Adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Vi kan også tildele andre eiendommer eller lokaler adresse hvis dette er hensiktsmessig.

For eksempel kan vi tildele eller endre adresser når

  • adkomstveg endres
  • nye bygg oppføres
  • det er vanskelig å finne fram til en adresse

Vår saksbehandling

Kommunen sender brev til eiere med en klagefrist på 3 uker fra varselet er mottatt.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 

Du må selv betale for husnummerskilt og bolignummerskilt.

Kan jeg klage?

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til den du har fått vedtaket fra. I klagen skal du beskrive hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Klageretten er begrenset til

  • hvilken gate eller veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
  • adressetilleggsnavn (navnet på eiendommen, et bygg, en institusjon, eller en kombinasjon)
  • feil tildelt adressenummer eller bolignummer

Aktuelt lovverk

Regelverket for fastsetting av adresser ligger i Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) og matrikkelforskrift med merknader, samt Lov om stadnamn (Stadnamnlova) med tilhørende sentral forskrift for denne.