Gode tips - byggkvalitet

Vi anbefaler at du følger Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin veileder slik at du sender inn en komplett søknad. Dette kan spare både tid og penger.

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Hva kan du bygge selv?

Denne siden handler om hvordan du selv søker på mindre byggeprosjekter, for eksempel garasje, tilbygg, fasadeendring og lignende.

Skal du bygge,rive eller endre?

Hvilke regler gjelder for din eiendom?

Du kan finne all informasjon om din eiendom, og hva du kan bygge i kartet på siden:

Hva gjelder for din eiendom?

Her finner du ut hva du har anledning til å bygge. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på.

Bruk veilederen fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å være sikker på at du ikke bygger for stort.

Hvor stort kan du bygge?

Målereglene finner du i veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Grad av utnytting

Hvis du planlegger å gjøre noe som ikke samsvarer med reguleringsbestemmelsene, må du søke om dispensasjon. 

Les mer i veilederen for Dispensasjon.

Sende inn søknad uten ansvarsrett digitalt?

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at søkere får veiledning underveis, slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen. For kommunen går det raskere å behandle søknaden og journalføringen blir mer effektiv. 

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt:

 • eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.
 • Byggesøknaden.no I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult.

Begge tjenestene gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen. Det sikrer at søknaden blir mer komplett. 

Mer informasjon om digitale byggesaksløsninger:

Bestilling av forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesaksavdelingen der hensikten er å utveksle informasjon, avklare rammer og forutsetninger for det du vil søke om. Forhåndskonferanse er mest aktuelt for større og komplekse tiltak der regelverket kan være vanskelig å forstå, men kan også være nyttig ved mindre tiltak. Er tiltaket søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak, anbefaler vi at du har med ansvarlig søker på forhåndskonferansen.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Det er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og de konkrete spørsmålene du har. 

Ved bestilling av forhåndskonferanse ber vi om at du benytter denne lenken.

Et referat skrives og sendes ut i etterkant av møtet.

Forhåndskonferanser er gebyrbelagt, og koster 3000 kroner for en halvtime. Trenger du mer tid, koster hver påbegynte halvtime deretter 3000 kroner. 50% av beløpet trekkes ifra på byggesaksgebyret når søknaden behandles.

Vi gjør oppmerksom på at bygningsavdelingen ikke kan forhåndsgodkjenne søknader. Vi kan heller ikke på forhånd svare på utfallet av en dispensasjonssøknad eller klage.

 

Nabovarsel - Du må varsle naboene

Før du kan sende inn søknaden til oss, må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med om det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk, eller park mellom eiendommene.

Varsle naboene med e-nabovarsel og digitalt

Her bestiller du naboliste og sender ut varselet i en og samme prosess via Altinn.

Som alternativ til e-nabovarsel, kan du bestille naboliste fra e-torget. 

Vestby kommune e-torg

Se mer informasjon på sidene til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Send nabovarsel

Hvis du ikke bruker e-nabovarsel, varsler du naboene med et av disse skjemaene

Du må sende søknaden innen ett år etter at naboene har fått varsel.

Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du varsle dem på nytt og vise endringene.

Søknaden skal inneholde disse dokumentene

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden inneholde følgende dokumenter:

Sjekklister:

Sjekkliste med og uten ansvarsrett

Beskrivelse av tiltaket

Beskrivelsen skal gjøre det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

Søknad om bruksendring

Hvis du skal søke om bruksendring, bruker du skjemaet.

Søknad om bruksendring eller digitalsøknad om bruksendring.

Søknad om alle andre tiltak

For alle andre tiltak gjelder skjemaet:

Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive

Situasjonskart

Tegn inn det du skal bygge på et situasjonskart.

Du kan kjøpe situasjonskart på e-torget.

Vestby kommune e-torg 

Søk opp adressen din, og velg kjøp situasjonskartpakke.

Nabovarsel

Du må også sende dokumentasjon på at naboene har mottatt varselet.

I tillegg skal du sende kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene.

Send nabovarsel

Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og med mål skrevet på

Krav til tegninger

I noen byggesaker må du også sende inn tegninger av eksisterende godkjent situasjon, dispensasjonssøknad, og uttalelse eller samtykke fra andre myndigheter.

Fyll ut søknaden

Digital søknad - Privatpersoner

Bransjen jobber med å utvikle digitale søknadsløsninger for privatpersoner. Foreløpig er det laget en digital løsning for søknad om bruksendring og nabovarsling. Link til løsningen finner du på siden til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).  

Tjenester for privatpersoner

Søknad via e-post eller på papir

Du finner søknadsskjemaer på siden til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK): Søknadsskjema 

Send inn søknaden din til kommunen

Søknaden kan sendes på e-post til: post@vestby.kommune.no, eller på papir til: Vestby kommune, Byggesak, postboks 144, 1541 Vestby

Når får du svar på søknaden?

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker. Saksbehandlingstiden gjelder for komplette saker.

2 uker

 • forhåndskonferanser

3 uker

 • igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser.
 • ferdigattester.
 • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med tillatelser fra andre myndigheter og lovverk.
 • og det ikke foreligger nabomerknader.
 • forespørsler.

12 uker

 • byggetiltak der det er nødvendig med tillatelser fra andre myndigheter og lovverk
  rammetillatelse.
 • saker hvor det er kommet inn nabomerknader.
 • dispensasjonssøknader.

Ingen lovpålagt frist

 • saker etter markaloven

Hvor mye koster det, og hvordan betaler jeg?

Her finner du informasjon om gebyrene for behandling av byggesøknader:

 Vestby kommunes gebyrregulativ

Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtaket er sendt.

Byggetillatelsen gjelder i tre år

Du må starte byggearbeidet innen 3 år etter at byggetillatelse er gitt. Du vil ikke få innvilget utsettelse på en byggetillatelse.

Hvis byggetillatelsen går ut, må du søke på nytt. Etter at du har startet arbeidet, kan arbeidene ikke stå i bero i mer enn 2 år uten at du må søke om byggetillatelse på nytt.

Søk om ferdigattest

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest. Byggeprosjektet kan først tas i bruk når kommunen har gitt ferdigattest.

Søk om ferdigattest

For mindre tiltak trenger du normalt ikke å fylle ut alle punktene i skjemaet. Kryss av for om tiltaket tilfredsstiller kravene til ferdigattest, og om det er gjort søknadspliktige endringer etter at tillatelsen ble gitt. Hvis det ikke er gjort endringer, trenger du ikke legge ved dokumentasjon. Signér under tiltakshaver.

Send ferdigattesten på e-post eller i posten.