Hva kan du bygge selv?

Denne siden handler om hvordan du selv søker på mindre byggeprosjekter, for eksempel garasje, tilbygg, fasadeendring og lignende.

Les mer på denne siden:

Skal du bygge,rive eller endre?

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne all informasjon om din eiendom og hva du kan bygge i kartet på denne siden:

Hva gjelder for din eiendom?

Her finner du ut hva du har anledning til å bygge. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på.

Bruk denne veilederen fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å være sikker på at du ikke bygger for stort:

Hvor stort kan du bygge?

Målereglene finner du i denne veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Grad av utnytting

Hvis du planlegger å gjøre noe som ikke samsvarer med reguleringsbestemmelsene, må du søke om dispensasjon. 

Les mer i denne veilederen:

Dispensasjon

Du må varsle naboene

Før du kan sende inn søknaden til oss, må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med om det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk, eller park mellom eiendommene.

Varsle naboene gjennom e-nabovarsel

Her «bestiller» du naboliste og sender ut varselet i en og samme prosess via Altinn.

Som alternativ til e-nabovarsel, kan du bestille naboliste fra e-torget:

Vestby kommune e-torg

Her er en veileder fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) om hvordan du varsler naboene:

Nabovarsel for privatpersoner

Hvis du ikke bruker e-nabovarsel, varsler du naboene med et av disse skjemaene

Du må sende søknaden innen ett år etter at naboene har fått varsel

Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du som regel varsle dem på nytt og vise endringene.

Søknaden skal inneholde disse dokumentene

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

Sjekklister:

Sjekkliste med og uten ansvarsrett

Beskrivelse av tiltaket

Beskrivelsen skal gjøre det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

Søknad om bruksendring

Hvis du skal søke om bruksendring, bruker du dette skjemaet:

Søknad om bruksendring

Søknad om alle andre tiltak

For alle andre tiltak gjelder dette skjemaet:

Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive

Situasjonskart

Tegn inn det du skal bygge på et situasjonskart.

Du kan kjøpe situasjonskart på e-torget:

Vestby kommune e-torg

Søk opp adressen din og velg Kjøp situasjonskartpakke.

Nabovarsel

Nabovarsel for privatpersoner

Du må også sende dokumentasjon på at naboene har mottatt varselet.

I tillegg skal du sende kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene.

Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og med mål skrevet på

Krav til tegninger

I noen byggesaker må du også sende inn tegninger av eksisterende godkjent situasjon, dispensasjonssøknad og uttalelse/samtykke fra andre myndigheter.

Når får du svar på søknaden?

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket og 12 uker for mer omfattende saker. Saksbehandlingstiden gjelder for komplette saker.

2 uker

 • forhåndskonferanser

3 uker

 • igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser
 • ferdigattester
 • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med tillatelser fra andre myndigheter og lovverk

4 uker

 • forespørsler

12 uker

 • byggetiltak der det er nødvendig med tillatelser fra andre myndigheter og lovverk
  rammetillatelse
 • saker hvor det er kommet inn nabomerknader
 • dispensasjonssøknader

Ingen lovpålagt frist

 • saker etter markaloven

Hvor mye koster det og hvordan betaler jeg?

Her finner du informasjon om gebyrene for behandling av byggesøknader:

Vestby kommunes gebyrregulativ 

Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtaket er sendt.

Byggetillatelsen gjelder i tre år

Du må starte byggearbeidet innen tre år etter at byggetillatelse er gitt. Du vil ikke få innvilget utsettelse på en byggetillatelse.

Hvis byggetillatelsen går ut, må du søke på nytt. Etter at du har startet arbeidet, kan arbeidene ikke stå i bero i mer enn to år uten at du må søke om byggetillatelse på nytt.

Søk om ferdigattest

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest. Byggeprosjektet kan først tas i bruk når kommunen har gitt ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema:

Søk om ferdigattest

For mindre tiltak trenger du normalt ikke å fylle ut alle punktene i skjemaet. Kryss av for om tiltaket tilfredsstiller kravene til ferdigattest, og om det er gjort søknadspliktige endringer etter at tillatelsen ble gitt. Hvis det ikke er gjort endringer, trenger du ikke legge ved dokumentasjon. Signér under Tiltakshaver.

Send ferdigattesten på e-post eller i posten.