Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnforhold – kvikkleire og kartlagte områder

Grunnforhold i Vestby kommune 
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare  i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

Det gjøres oppmerksom på at kartleggingene ikke er detaljerte undersøkelser hvor alle områder med kvikkleire påvises. I områder under marin grense vil det generelt kunne forekomme kvikkleire også utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer. Marin grense er det høyeste nivået havet hadde etter siste istid og angir det høyeste nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord.​ 

Aktuelt

Rådhusgata stenges uke 41 - 45. Illustrasjonsfoto

Rådhusgata stenges uke 41 - 45

I uke 41 til 45 skal det være gravearbeider i Rådhusgata. Det skal etableres et vannfordrøyningsmagasin for Vestby kulturkvartal. Gravearbeidene for d...
Ditt verdifulle nabolag Illustrasjonsfoto

Ditt verdifulle nabolag Hølen

Se deg rundt der du bor! Hva er særegent ved ditt hus og ved naboens? På arrangementet Ditt verdifulle nabolag setter vi et nytt fokus på velkjente...