Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai:

Lokal forskrift gjeldende fra midnatt natt til mandag 10. mai

Regjeringen har nå besluttet at Vestby kommune fra midnatt natt til mandag 10. mai ikke lenger skal ... Les mer

Grunnforhold – kvikkleire og kartlagte områder

Grunnforhold i Vestby kommune 
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare  i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

Det gjøres oppmerksom på at kartleggingene ikke er detaljerte undersøkelser hvor alle områder med kvikkleire påvises. I områder under marin grense vil det generelt kunne forekomme kvikkleire også utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer. Marin grense er det høyeste nivået havet hadde etter siste istid og angir det høyeste nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord.​ 

Aktuelt

God hjelp da Næringstjenester fikk oppdraget å rydde ut i det gamle Rimibygget. Foto: Vestby kommune

Takk til Næringstjenester AS!

Rivingen av det gamle «Rimibygget» er nå i full gang, men før arbeidet kunne starte var det et annet stor arbeid som måtte utføres. Biblioteket med si...
Illustrasjon Kulturkvartalet i Vestby sentrum Foto: L2 Arkitekter

Vestby kulturkvartal

Vestby kommune skal bygge nytt kulturbygg i sentrum.  Plassering for det nye kulturbygget er der Vestby bibliotek ligger i dag (også kjent som det gam...