Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnforhold – kvikkleire og kartlagte områder

Grunnforhold i Vestby kommune 
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare  i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

Det gjøres oppmerksom på at kartleggingene ikke er detaljerte undersøkelser hvor alle områder med kvikkleire påvises. I områder under marin grense vil det generelt kunne forekomme kvikkleire også utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer. Marin grense er det høyeste nivået havet hadde etter siste istid og angir det høyeste nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord.​ 

Aktuelt

Fra byggeplass til Kulturkvartal Foto: Vestby kommune

Følg byggingen av Kulturkvartalet!

Det nærmer seg oppstart av bygging av Kulturkvartalet. Tidligere bygg er revet og nå kan du følge med på byggearbeidet via web. Byggekamera for Kul...