Skoleveien

Skoleveien beregnes etter korteste gangbare vei. Som skolevei regnes både offentlig bil-, gang- og sykkelvei, samt privat vei som er åpen for allmenn ferdsel. Stier og tråkk som er i allment bruk gjennom året, kan betraktes som skolevei også med noe snødekke.

Egne retningslinjer for funksjonshemmede som faller utenfor ovennevnte, særskilt behandling i hvert enkelt tilfelle etter søknad med dokumentasjon. Funksjonshemmede elever har rett til skyss til og fra SFO og leksehjelp i skoleåret.

Til de fleste skolene er det faste skoleruter enten med buss eller drosje. Rutene blir justert før skolestart på høsten for å tilpasses timeplan og elevenes adresser.

Søk om skoleskyss

Foresatte må søke om skoleskyss for sitt barn. Søknadskjemaet kan åpnes her.

Elever kan ha rett til gratis skoleskyss grunnet:

  • Avstand
  • Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei
  • Funksjonshemming eller mindre skade/sykdom 

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke til SFO, unntatt for elever med funksjonsnedsettelse eller skade /sykdom. Skoleskyss er tilpasset skolens start- og sluttider. Elever med vedtak om skoleskyss kan benytte skyss de dagene de ikke benytter seg av SFO.

Reisekortet

Alle elever med rett til skoleskyss vil få utdelt reisekortet ved skolestart. Selve reisekortet trenger hverken bilde eller stempel. Kortene vil være påført en etikett med bl.a. elevens navn. Det vil bli informert om dette både i den vanlige skoleskyssfolderen (som sendes hjem til de foresatte sammen med vedtaksbrevet) og i en liten ekstra brosjyre som elevene får sammen med reisekortet ved skolestart.

Ubrukte reisekort skal returneres til Safir Data as.

Ikke innvilget skyss

Dersom skyss ikke innvilges og man ønsker skoleskyss må man selv anskaffe seg reisekort for egen regning. Mer informasjon om priser og rutebusser er å finne på Ruter sine sider

Hvordan få skoleskyss som ikke dekkes innenfor gjeldende retningslinjer

Henvendelse vedrørende skoleskyss som ikke dekkes innenfor gjeldende retningslinjer sendes Vestby kommune v/ skolekontoret, PB 144, 1541 Vestby eller via e-post post@vestby.kommune.no. 

Retningslinjer for skoleskyss i Vestby kan leses her.