Hvem kan få hjelp av barneverntjenesten

 • Barneverntjenesten skal gi hjelp til barn, unge og familier som oppholder seg i Vestby kommune.
 • Både foreldre, barn og gravide kan ta kontakt med barneverntjenesten ved spørsmål om hjelp, råd og veiledning. 
 • Barn og unge som ønsker å kontakte barneverntjenesten kan be om hjelp fra en lærer, helsesøster eller en annen voksen person du stoler på, dersom det gjør det lettere å ta kontakt.
 • Terskelen for å kontakte barnverntjenesten skal være lav og du har rett til å være anonym når du kontakter barneverntjenesten.

Melde bekymring eller søke om hjelp - privat person

 • Privatpersoner kan melde bekymring til barneverntjenesten. Man kan også ved behov søke hjelp selv.
 • Vi kan kontaktes på telefon, brev, mail eller ved personlig fremmøte.
 • For å melde bekymring skriftlig ønsker vi at det meldes digitalt. Meld bekymring via nasjonal portal for bekymringsmelding. Dette er utviklet av KS i samarbeid med Bufdir for å sikre raskere og tryggere innsending. Om du ønsker å søke hjelp er det fint om du også bruker denne portalen.
 • Hvis du er usikker på om du bør melde, kan du drøfte bekymringen din på telefon eller i møte med barneverntjenesten. I mange tilfeller holder det å selv snakke med foreldrene til barnet det gjelder.
 • Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står fram er det lettere for oss å gjøre nødvendige undersøkelser.
 • Er bekymringen akutt og krever umiddelbar respons kan du kontakte Follo barnevernvakt på telefon: 917 19 615 når barneverntjenesten er stengt.

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding/søknad vil vi i løpet av en uke vurdere om bekymringen/hjelpebehovet er av en slik grad at det er noe som må følges opp med en undersøkelse. 

Barneverntjenesten har taushetsplikt noe som innebærer at privatpersoner ikke vil få tilbakemelding på hva som skjer med bekymringsmeldingen. 

Har du meldt bekymring til barneverntjenesten og det oppstår hendelser som fortsatt gjør deg bekymret, så ønsker vi at du tar kontakt på nytt. Selv om du ikke får vite hva som er gjort siden du meldte fra sist, eller om vi fremdeles har kontakt med familien er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor du fremdeles er bekymret.

Melde bekymring - Offentlig ansatte og private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt

 • Personer som er i kontakt med barn, ungdom og familier gjennom jobben kan melde bekymring til barneverntjenesten.
 • Offentlige ansatte og helsepersonell har både meldeplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten jmf. lov om barneverntjenester §6-4.
 • For å melde bekymring skriftlig ønsker vi at det meldes digitalt via nasjonal portal for bekymringsmelding. Dette er utviklet av KS i samarbeid med Bufdir for å sikre raskere og tryggere innsending. Ferdig utfylt bekymringsmelding kan skrives ut for journalføring i eget arkiv.
 • Er bekymringen akutt og krever umiddelbar respons kan du kontakte Follo barnevernvakt på telefon: 917 19 615 når barneverntjenesten er stengt.

Vilkårene for å melde bekymring til barneverntjenesten uten samtykke er strenge. Om bekymringen ikke omhandler alvorlig omsorgssvikt eller mishandling skal du ha snakket med foreldrene om bekymringen før barneverntjenesten kobles inn. 

Hvis du er usikker på om du bør melde, kan du drøfte bekymringen din på telefon eller i møte med barneverntjenesten.

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding vil vi i løpet av en uke vurdere om bekymringen er av en slik grad at det er noe som må følges opp med en undersøkelse. 

Barneverntjenesten vil gi tilbakemelding på om bekymringen undersøkes, og når undersøkelsen er over vil det gis tilbakemelding på om det settes i gang tiltak eller ikke.

Har du meldt bekymring til barneverntjenesten og det oppstår hendelser som fortsatt gjør deg bekymret, så ønsker vi at du tar kontakt på nytt. 

Send sikker digital post til barneverntjenesten i Vestby kommune

Ved å benytte tjenesten eDialog kan du nå sende barneverntjenesten dokumenter via en sikker kanal. For å bruke tjenesten må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID med mer).

Når du har logget deg inn, fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentet du vil sende oss (dokument må være i PDF-format).

Hvis du skal konvertere et Word-dokument til PDF, velger du alternativet Lagre som eller Save as, og etter at du har velg stedet du vil lagre filen, velger du PDF som format fra menyen Lagre som type.

Når du i skjemaet får spørsmål om henvendelsen inneholder sensitive eller følsomme personopplysninger må du velge Ja. 

Send sikker post til barneverntjenesten i Vestby kommune  

Follo barnevernvakt

Barnevernvakten kan kontaktes ved behov for akutt hjelp på kveldstid og i helger når kommunens barneverntjeneste er stengt. Vakten er akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

Telefon til barnevernvakten: 917 19 615
Barnevernvakten kan også nås via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800 

Åpningstider:
Vakten er åpen alle dager fra kl 15.00 til 08.00. I helger samt i høytider er vakten døgnbemannet.

Vakten yter øyeblikkelig hjelp ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Vold i nære relasjoner
 • Mobbing og vold
   

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg

Barnevernundersøkelse

Er du innkalt til møte med barneverntjenesten kan du ta med deg en annen person hvis du ønsker det. Vi bestiller tolk til møtet hvis det er behov for det.

En barnevernundersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder. I denne perioden vil barneverntjenesten forsøke å bli bedre kjent med familien for å kunne vurderer barnets og familiens hjelpebehov. En barnevernundersøkelse består av:

 • Samtale med foreldre
 • Samtale med barnet/ungdommen
 • Innhenting av opplysninger
 • Hjemmebesøk hos familien
 • I svært alvorlige saker har barnverntjenesten lov til å be om rustesting, til å komme på uanmeldt hjemmebesøk og til å innhente opplysninger uten samtykke i undersøkelsesperioden.

Om det er behov for hjelp vil barneverntjenesten foreslå hjelpetiltak som skal gjøre situasjonen bedre for barnet.

Barneverntjenestens arbeid er en kombinasjon av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men barneverntjenesten har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter. Et viktig prinsipp for barneverntjenesten er at tiltak skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barneverntjenesten forsøker alltid å få til et samarbeid med foreldre. 

Barneverntjenesten kan hjelpe med

Hjelpetiltak som barneverntjenesten tilbyr:

 • Foreldreveiledning
 • Familieråd
 • Besøkshjem
 • Tilsyn
 • Miljøarbeider

Noen ganger er det nødvendig at barn eller ungdom må flytte i fosterhjem eller institusjon, men hovedintensjonen til barneverntjenesten er å bidra til positiv endring i familien. 

Åpenhet og samarbeid mellom familie og barnevern er svært viktig for at barn og unge skal få riktig oppfølging.

Barnet eller ungdommen skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Barneverntjenesten samarbeider med andre tjenester for barn, unge og familier i samarbeid med foreldre og barn og ungdom selv. 

Som part i barnevernssak får du skriftlig svar på forespørsler, og vedtak om tiltak eller avslag begrunnes. Du har klagerett på vedtak fattet etter lov om barneverntjenester.

Alternativ til vold

ATV - Alternativ til vold Follo er et behandlingstilbud til Follos beboere. ATV tilbyr behandling til menn og kvinner som utøver vold. Voldsutøver må selv erkjenne et behov for endring for at behandlingstilbudet skal være hensiktsmessig. ATV har også tilbud om samtaler til henviste voldsutøvers ektefelle/samboer og barn.

Alle kan selv henvende seg til ATV per telefon, men de kan også henvises fra barnverntjenesten.

ATV Follo
Sentrumsveien 4
1400 Ski
Mobil: 453 95 343