Med særlig tyngende omsorgsarbeid menes omsorgsarbeid som klart overstiger det som er rimelig å forvente i forhold til alder, at omsorgsbehovet må være av en relativt varig art og ha et visst omfang.

Før du søker om omsorgsstønad må du kunne vise til at du har søkt NAV hjelpestønad.

Omsorgsstønad er ikke et rettskrav. Når kommunen vurderer omsorgsstønad skal det være en bred skjønnsmessig helhetsvurdering. Omsorgsstønad skal sees i sammenheng med andre omsorgstjenester. Det skal også tas hensyn til kommunens økonomi. 

Søknad

Søknaden behandles av saksbehandler ved Samhandlingsenheten. Søknadsskjema finner du under skjema nederst i artikkelen.

Søknad sendes til:
Vestby kommune, Resultatområde Helse og Livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby.