Klimatilpasningstiltak

Frakobling av taknedløp er et rimelig og effektivt tiltak. Har du fått pålegg fra kommunen om å separere stikkledning for avløp, skal du samtidig frakoble vann fra taknedløp. Dette kan du gjøre enkelt selv, eller få hjelp til av rørlegger. Du kan lede takvannet ut på bakken på egen tomt ved å montere utkast på nedløpet. Nedløpet tetter du med et lokk. Du bør se etter egnet sted å lede vannet til, og passe på at:

  • Vannet ikke renner over gangveier fordi det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren
  • Vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner inn i kjelleren
  • Vannet ikke renner slik at dine naboer får problemer

Håndtering av overvann i utbyggingsprosjekter

I både større og mindre utbyggingsprosjekter er det utbygger som har ansvar for at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. Kommuneplan for Vestby 2019-2030 har en egen bestemmelse vedrørende overvann som skal følges.

I tillegg til bestemmelsen i kommuneplanen har kommunen også vedtatt Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør. Denne veilederen ligger til grunn for kommunens behandling av plan- og byggesaker, og gir innbyggere og utbyggere føringer for håndtering av overvann.  

Anleggsvann

Det er ikke tillatt å lede urenset overvann inn på kommunalt overvannsnett eller spillvannsnett i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Tiltakshaver kan søke til kommunen om midlertidig påslippstillatelse for anleggsvann. Er det utarbeidet en tiltaksplan for graving i forurenset grunn i forbindelse med prosjektet, skal håndtering av anleggsvann være en del av denne planen.