Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Den består av to deler:

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter kommunens langsiktige visjoner og fokusområder. Den angir videre mål og strategier for resultatområdene. Samfunnsdelen skal ligge til grunn for kommunens arbeid, tjenester og planlegging. Den er ikke juridisk bindende.

Kommuneplanens arealdel fastsetter bruk og vern av kommunens areal på et overordnet nivå.  Arealdelen skal sikre at arealbruken bidrar til å bygge opp under samfunnsdelens visjoner og fokusområder. Arealdelen består av en planbeskrivelse og et plankart med tilhørende bestemmelser. Arealdelen er juridisk bindende. Den er styrende for utarbeidelse av reguleringsplaner.

Enkelte av bestemmelsene gjelder for all utbygging, selv om det også foreligger reguleringsplan. Som hovedregel settes det krav om reguleringsplan før utbygging, men enkelte tiltak kan gjennomføres direkte etter arealdelen.

byggesak.png

Aktuelt

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Illustrasjon kommuneplan

Rullering av kommuneplan 2023-2034

Kommunestyret har gjennom kommunal planstrategi bestemt at både arealdelen og samfunnsdelen i kommuneplanen skal rulleres i denne kommunestyreperioden...