Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner i Vestby kommune.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tilretteleggingstiltak som vesentlig bedrer forutsetningene for allmennhetens friluftsaktiviteter.

Følgende blir prioritert:

 • Tiltak som er varige
 • Tiltak rettet mot barn og barnefamilier
 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet
 • Tiltak som er lett tilgjengelig for ulike brukergrupper

Det kan søkes om 100% av totalkostnaden, maksimalt kroner 150 000.

Søknad

Søknaden merkes med "Friluftstilskudd" og må inneholde:

 • Opplysninger om tiltak og om søker
 • Prosjektbeskrivelse
 • Eieransvar og godkjenning til bruk av grunn
 • Hvordan drift og vedlikehold skal ivaretas
 • Budsjett som viser finansieringen

Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til Vestby kommune.

Retningslinjer

Formål:
Målsetningen med denne tilskuddsordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette tiltak til beste for allmennheten innen friluftsliv.

Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner i Vestby kommune

Hva kan det søkes tilskudd til:
Det kan søkes tilskudd til tilretteleggingstiltak som vesentlig bedrer forutsetningene for allmennhetens friluftsaktiviteter. Følgende blir prioritert:

 • Tiltak som er varige
 • Tiltak rettet mot barn og barnefamilier
 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet
 • Tiltak som er lett tilgjengelig for ulike brukergrupper

Det kan søkes om 100% av totalkostnaden, maksimalt 150 000,-.

Ordningen er i første rekke ment for tiltak som ikke gis tilskudd av Spillemidlene. Samfinansiering med andre offentlige midler er akseptert. 

Søknadens innhold:
Alle søknader skal ha prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan.
Det skal også fremgå hvem som har eieransvar, samt godkjenning til bruk av grunn, og hvordan drift og vedlikehold skal ivaretas.

Søknadsprosedyre:
Det kan søkes om midler til friluftstiltak gjennom hele året.

Søknadene behandles forløpende og svar kan forventes innen 4 uker etter at søknaden er mottatt.

Søknaden sendes til:
post@vestby.kommune.no eller Vestby kommune, postboks 144, 1540 Vestby.
Søknaden merkes «Friluftstilskudd».

Tildeling og rapportering:
Ved tildeling og utbetaling av tilskudd kreves det at tilskuddsmottaker sender inn rapport og regnskap etter gjennomført tiltak. Rapporten og regnskapet skal dokumentere at tilskuddet er
benyttet som forutsatt i søknaden. Rapport og regnskap skal sendes inn senest 1 år etter tilsagnsdato.

Tilskudd vil kreves tilbakebetalt dersom rapport og regnskap ikke er levert innen fristen eller dersom tilskuddet ikke er benyttet i samsvar med søknaden.

Retningslinjer vedtatt av kommunestyret 20.03.2017, sak K 16/17.