Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle

God kommunikasjon er viktig for å oppnå integrering og mangfold i samfunnet. I saker hvor det er en språkbarriere er tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.

Tjenestemenns plikt til å kommunisere med partene i saken er nedfelt i forvaltningsloven.

Hvem kan tolke?

 • Bruk profesjonelle tolker.
 • Bruk ALDRI barn som tolk.
 • Unngå familiemedlemmer og venner.

Når brukes tolk?

 • Tolk brukes i situasjoner der en språkbarriere gjør god kommunikasjon vanskelig.
 • Tolken sikrer forsvarlig kommunikasjon.
 • Vurder behovet nøye!

Bestilling av tolk

Vestby kommune har rammeavtale med følgende tolkebyråer som skal benyttes:

Salita skal forespørres først. Hvis ikke de kan levere tjenesten skal Hero Tolk forespørres.
Salitas bestillingsportal
Hero Tolks bestillingsportal

Retningslinjer for bruk av tolk

 • Start timen/konsultasjonen med en presisering av tolkens rolle, og understrek at tolken har taushetsplikt. Tolken kan selv presisere sin rolle.
 • Sett av nok tid: alt skal sies to ganger! Dette tar dobbelt så lang tid som en samtale der begge parter har felles språk.
 • Vær kort og presis. Si litt av gangen før du overlater til tolken å oversette. Dette gir bedre kvalitet på tolkingen. Tilby tolk og samtalepartner penn og papir.
 • Henvend deg ALLTID til din samtalepartner, tolken skal du ha i sideblikket. Slik oppfatter du viktige ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos din samtalepartner.
 • Sitt i en trekant slik at alle kan se hverandre godt og høre godt.
 • Gi tolken hvilepause når det er behov.
 • Bruk direkte tiltaleform i hele samtalen. Si ALDRI: ”Kan du si til henne at…”
 • Tolken skal kun oversette det som blir sagt, og skal aldri utelate, endre eller tilføye noe. Er du usikker på om tolken gjør dette, stopp samtalen og få en oppklaring. Du som bestiller av tolketjeneste bestemmer premissene for tolkingen!

Forvaltningspraksis i Vestby kommune for bestilling og betaling av tolketjenester

Tolking er en integrert del av tjenesteytingen og skal derfor dekkes av det offentlige. De instanser som trenger tolkehjelp for å utføre sitt arbeid har ansvaret for å bestille og betale for denne tjenesten. Kommunen må ved behov sørge for kvalifisert tolkehjelp i primærhelsetjenesten og hos privatpraktiserende spesialister.

 • Tolketjenester i forbindelse med undersøkelse og behandling i sykehus og offentlige poliklinikker dekkes av institusjonen.
 • Tolketjenester i primærhelsetjenesten, for eksempel fastlege og privatpraktiserende spesialister, dekkes av kommunen. Tolkebyråer omfattet av rammeavtalen skal benyttes. I Vestby kommune er det NAV flyktningtjenesten som skal dekke denne utgiften.
 • Fastleger og tannleger kan selv bestille tolk dersom de mener det er behov for det. Tolkebyråer omfattet av rammeavtalen skal benyttes og kostnaden dekkes av NAV flyktningtjenesten.
 • Tolketjenester hos private tannleger dekkes av kommunen ved NAV flyktningtjenesten. Tolkebyråer omfattet av rammeavtalen skal benyttes.
 • I offentlige tannklinikker skal utgiftene dekkes av fylkeskommunen.
 • Tolketjenester hos NAV, politi og andre statlige instanser dekkes av disse.
 • Tolketjenester på alle kommunale enheter og avdelinger som helsestasjon, barnevern, barnehager, skoler og lignende skal bestilles og dekkes av disse. Tolkebyråer omfattet av rammeavtalen skal benyttes.​