Hvem kan kreve (rekvirere)?

Rekvisisjon av oppmålingsforretning kan undertegnes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde utfylt skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring.

  • Om tiltaket ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven (pbl), skal følgende skjema benyttes.
  • Legg ved kart som viser ønsket påvist grense/grensepunkter eller ønsket endring hvis rekvisisjonen gjelder bare deler av eiendommen.
  • Dersom tiltaket krever godkjenning etter plan- og bygningsloven (pbl), skal følgende skjema benyttes.

 

Saksgang og vilkår

Når kommunen har mottatt rekvisisjonen, blir rekvirenten og naboer til aktuell grense innkalt til oppmålingsforretningen per brev minst 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Det avholdes deretter en oppmålingsforretning over aktuell grense hvor partene bidrar til å påvise grensene i samsvar med målebrev og skyldelingsforretninger. Nye grensemerker blir satt ned i marka og koordinatbestemt.

Det skrives en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet eller uenighet i påviste grenser, og andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Etter oppmålingsforretningen registreres nye grensepunkt i matrikkelen (offisielt register for eiendom) og det skrives ut et matrikkelbrev for berørte eiendommer som sendes eierne. Partene gis 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.

Ved oppmålingsforretning av arealoverføring eller opprettelse av ny grunneiendom må arealoverføringen/den nye tomten tinglyses før matrikkelbrev kan sendes ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen innen 16 uker etter at rekvisisjon er mottatt og eventuelle vilkår er oppfylt.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristen på 16 uker løper derfor ikke i perioden 15. desember til 15. april.

Gebyr - Hva koster det?

Oppmålingsforretning er gebyrbelagt. I tillegg kommer tinglysingsgebyr.

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.