Kommunal utleiebolig

Kommunale boliger kan leies ut til personer som selv ikke er i stand til å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Dette er ment å være en midlertidig løsning for de som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Leietiden er derfor normalt begrenset til tre år, med mulighet for forlengelse etter en særskilt vurdering. Det kan stilles krav til oppfølging i boligen.

Kommunen foretar en vurdering av søkers totale situasjon på søknadstidspunktet. Dette for å sikre at det er søkerne med størst behov som blir prioritert for kommunal utleiebolig ettersom det er begrenset tilgang på boliger.

Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig:

  • Du må være over 18 år og ha lovlig opphold i Norge
  • Du må ha hatt sammenhengende folkeregisterregistrert og faktisk adresse i Vestby kommune siste to årene før søknadstidspunktet.
  • Du må være uten egnet bolig eller i ferd med å miste egnet bolig.
  • Du kan ikke være i en økonomisk situasjon som gjør deg i stand til å skaffe en bolig selv, eller ha andre aktuelle bomuligheter.

Søknadsskjema for kommunal bolig (kommunal utleiebolig eller omsorgsbolig) finner du under fanen skjema. 

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er et botilbud til personer som trenger omfattende helse- og omsorgstjenester grunnet redusert helsetilstand og funksjonssvikt. Vestby kommune disponerer ulike typer omsorgsboliger, som tildeles av Helse- og livsmestring og Hjemmetjenesten.

Helse og livsmestring tildeler boliger som er forbeholdt brukere som har krav på /mottar tjenester fra Helse og livsmestring pga ervervede eller medfødte funksjonsnedsettelser eller problemer med psykisk helse og-/eller rus.

Et annet krav er at personen selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Noen av boligene har personalbase og brukers tjenestebehov vil være styrende for hvilken type omsorgsbolig man tildeles.

Hjemmetjenesten disponerer omsorgsboliger som er forbeholdt personer som har særskilt behov for en spesielt tilpasset bolig for å utsette, hindre eller erstatte institusjonsplass.

Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hjemmetjenesten administrerer og tildeler omsorgsboliger i Sagbruksveien, Steinløkka, Nordbyhagen, Speiderveien, Husjordløkka og Solhøy.

Målgruppen er eldre og funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorg for seg selv, eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. De med stort behov for hjemmebaserte tjenester prioriteres ved tildeling av omsorgsbolig.

Tildeling skjer etter en helthetlig vurdering av søkers evne til egenomsorg, kognitive tilstand, behov for bistand og tilrettelagt miljø. Faglige opplysninger kan ligge til grunn for søknaden, eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.


Kriterier for tildeling av omsorgsbolig fra hjemmetjenesten

  • Hvis den boligsøkende vurderes å ha dårlig boevne, må hen forplikte seg til å ta imot tjenester for å bedre denne. Det kan være hjelp fra tilgjengelige boveiledningstjenester eller andre tiltak og hjelpetjenester.
  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha sammenhengende folkeregisterregistrert og faktisk adresse i Vestby kommune siste tre år forut for søknad.
  • Det må være svikt eller problem i ett eller flere av punktene i IPLOS vurderingsskjema.
  • Mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut, og vurdert som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov
  • Nåværende bolig er utformet på en måte som gjør det vanskelig for søker å bo der, og utbedring eller endring i boligen anses å være en urimelig løsning.
  • Søker skal ha aktiv prøvd andre boligløsninger slik som kjøp eller leie av bolig på det åpne markedet. For å sikre at vi gir boliger til dem som trenger det, vurdere vi nøye om søker er i stand til å skaffe seg bolig selv.


Prioritering og tildeling av omsorgsbolig fra hjemmetjenesten

Er antall søkere om omsorgsbolig som fyller grunnvilkårene større enn antall omsorgsboliger til disposisjon, skal det gjøres en prioritering mellom søkere som oppfyller vilkårene.

Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke typer omsorgsboliger som er tilgjengelig. Søkere som etter en samlet tverrfaglig vurdering har det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres.

Ved vurderingen av hvem som har det mest påtrengende boligbehovet, vektlegges særlig helsemessige forhold, graden av hjelpebehov som funksjonsnedsettelser som tilsier behov for tilrettelagt bolig og store hjelpebehov, eller det helhetlige behovet for helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema for kommunal bolig (kommunal utleiebolig eller omsorgsbolig) finner du under fanen skjema.