Hvilke tiltak det er nedlagt midlertidig forbud mot

Det er vedtatt forbud mot disse tiltakene:

  • Fradeling av tomter
  • Opprettelse av nye boenheter
  • Bruksendring av fritidsbolig til bolig i områder regulert til bolig

Alle andre tiltak omfattes ikke av forbudet, og kan søkes om til kommunen etter gjeldende regelverk.

Pågående byggesaker og delesaker stilles i bero

Kommunen har i utgangspunktet en plikt til å behandle søknader når de er mottatt. Denne plikten bortfaller inntil videre når det søkes om de tiltakene det er nedlagt forbud mot. Søknader i bygge- og delesaker stilles derfor i bero, og legges til side frem til det er vedtatt ny plan eller fristen av forbudet går ut.

Vi vil fortsatt ta imot søknader og registrere dem, men det er behandlingen av dem som settes på vent inntil forbudet er falt bort.

Søknad om unntak fra forbudet

Det er mulig å søke om unntak fra forbudet. Kommunen kan samtykke til unntaket om det ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Dette er en skjønnsmessig bestemmelse og det ligger til kommunens skjønn å gjøre vurderingen.

Vurderingen kommunen gjør når vi behandler søknaden om tiltaket vanskeliggjør planleggingen.

Det er viktig å være klar over at et vedtak om samtykke bare opphever virkningen av det forbudet som er nedlagt. Det må fortsatt sendes inn en etterfølgende søknad om tiltaket til kommunen. Dersom tiltaket er i strid med loven eller med gjeldende arealplaner, må man også søke om dispensasjon etter loven kapittel 19 sammen med den etterfølgende søknaden.

En slik søknad fremmes til og behandles av kommunens byggesaksavdeling.

Varigheten av forbudet

Varigheten av midlertidige forbud er 4 år, eller til det er truffet nytt planvedtak. Ved nytt planvedtak opphører det midlertidige forbudet av seg selv.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til det nedlagte forbudet, søknad som er til behandling eller annet du lurer på, kan du ringe byggesaksavdelingens vakttelefon tirsdag og torsdag mellom kl. 09.00 og 11.00 og mellom kl. 12.00 og 14.00 på telefon 64 98 01 00.

Regelverk

  • Midlertidig forbud mot tiltak er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1.
  • Hjemmelen for søknad om unntak fra forbudet står i § 13-1 tredje ledd.