Hvem kan søke?

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel.

Søknaden skal inneholde

Krav om sammenslåing av eksisterende eiendommer (matrikkelenheter) sendes skriftlig til kommunen. Kravet må være undertegnet av den eller de som har grunnbokshjemmel, etter matrikkelloven § 18.

Søknaden skal inneholde;

  • Skjema krav om sammenslåing.
  • Kart over grenser for de eiendommer kravet gjelder.
  • Bekreftelse på at hjemmelshaver til en eventuell bruksrett er varslet.

Saksgang og vilkår

Når kommunen finner at vilkårene for sammenslåing er til stede, føres sammenslåingen i matrikkelen og det sendes melding om dette til tinglysningen. Når eiendommen er tinglyst, vil du motta et nytt matrikkelbrev.

Følgende vilkår må være oppfylt før sammenslåing kan gjennomføres:

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
  • Eiendommene må grense til hverandre (det kan gjøres unntak i spesielle situasjoner).
  • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
  • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle, og eventuelt matrikkelføre krav om sammenslåing av eiendommer innen 6 uker etter matrikkelforskriftens § 19.