Kortidsopphold

Et korttidsopphold er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker. Oppholdet kan være videreføring av behandling etter sykehusopphold, rehabilitering etter sykdomsforløp eller vurdering av funksjonsnivå etter et funksjonsfall. Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Rehabiliteringsopphold
Målet med oppholdet er å kartlegge funksjonsnivå, gi eventuell behandling trene på spesifikke funksjoner og stimulere til egenmestring for en bedre livssituasjon for den enkelte. Sykehjemmet har egne treningsfasiliteter med fysioterapeuter tilstede. 

Rullerende opphold 
Et rullerende opphold er opphold for trening for å opprettholde funksjonsnivå og for å styrke egenmestring med jevne mellomrom for så å komme hjem igjen.   

Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Målet med oppholdet er å gi den eldre og dennes pårørende muligheten til å bo sammen hjemme lengst mulig. Oppholdet kan variere i lengde ut fra den enkeltes behov. Oppholdet er en støtte til den pårørende som har den daglige omsorgen hjemme. Tjenesten er gratis, men den enkelte må selv ta med medisiner og nødvendig medisinsk utstyr.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende". Det er kun oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få innvilget avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten.

Det er nedfelt kriterier for tildeling av avlastningsopphold. 

Langtidsopphold

Ordinær plass
Botilbud til personer med et behov for døgnkontinuerlig omfattende pleie og omsorg.

Avdeling for personer med demenssykdom
Botilbud for personer med en langtkommen demenslidelse og som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging og tilrettelegging, i et trygt miljø. 

Psykiatri
Et tilbud med langtids- og kortidsplasser for pasienter som har en psykisk sykdom, og som krever døgnkontinuerlig oppfølging og tilrettelegging, i et trygt miljø.

Avlastning

Dette er et tilbud til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning er ikke aktiv behandling og/ eller rehabilitering.

Saksgang
Søknad skrives og undertegnes av den som har behov for avlastning. Søknaden sendes til Vestby sykehjem, Randembakken 5, 1540 Vestby. Innkommet søknad behandles i tildelingsteamet i førstkommende møte.

Betingelser
Avlastningsopphold i sykehjem tildeles i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.