Våre mål

Vårt mål er at beboere og pasienter skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov for:

  • medbestemmelse og opplevelse av mestring og livskvalitet
  • opprettholdelse av adekvat funksjonsnivå med fokus på egeninnsats
  • bistand til medisinsk behandling
  • rehabilitering
  • bistand til egenomsorg 

Sykehjemmet tilbyr flere ukentlige aktiviteter for pasientene, som konserter, turer og andakter, i tillegg til velferdstilbud som frisør og fotterapi.

Vestby sykehjem tilbyr følgende:

Korttidsopphold

Et korttidsopphold er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker. Oppholdet kan være videreføring av behandling etter sykehusopphold, rehabilitering etter sykdomsforløp eller vurdering av funksjonsnivå etter et funksjonsfall. Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Rehabiliteringsopphold
Målet med oppholdet er å kartlegge funksjonsnivå, gi eventuell behandling trene på spesifikke funksjoner og stimulere til egenmestring for en bedre livssituasjon for den enkelte. Sykehjemmet har egne treningsfasiliteter med fysioterapeuter tilstede. 

Rullerende opphold 
Et rullerende opphold er opphold for trening for å opprettholde funksjonsnivå og for å styrke egenmestring med jevne mellomrom for så å komme hjem igjen.   

Avlastning
Dette er et tilbud til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning er ikke aktiv behandling og/ eller rehabilitering.

Saksgang
Digitalt søknadsskjema finner du under Skjemaer nedenfor. 
Søknaden kan skrives ut i papirform, og den må undertegnes av den som har behov for avlastning. Søknaden sendes til Vestby sykehjem, Randembakken 5, 1543 Vestby. Innkommet søknad behandles i tildelingsteamet i førstkommende møte.

Betingelser
Avlastningsopphold i sykehjem tildeles i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Langtidsopphold

Ordinær plass
Botilbud til personer med et behov for døgnkontinuerlig omfattende pleie og omsorg.

Avdeling for personer med demenssykdom
Botilbud for personer med en langtkommen demenslidelse og som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging og tilrettelegging, i et trygt miljø.