Bruk av egenerklæringsskjema

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Vestby kommune har nullgrenseforskrift (forskrift om boplikt) med geografisk avgrensning. Forskriften med oversikt over hvilke eiendommer som omfattes av denne.

Dersom eiendommen som skal erverves ligger utenfor forskriftens geografiske virkeområde, skal erverver fylle ut skjema med tittel «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.» (LDIR-360)- grønt skjema.

Ligger eiendommen som skal erverves innenfor forskriftens geografiske virkeområde, skal erverver fylle ut skjema med tittel «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense.» (LDIR-356)- rødt skjema.

Overdragelse til nærstående

Konsesjonsplikt for erverv av helårsbolig dersom kjøperen ikke skal bruke den som helårsbolig, gjelder ikke ved overdragelse til nærstående. Den som overdrar, må i slike tilfeller ha hatt tinglyst hjemmel til eiendommen i fem år før overdragelsen. Dersom flere nærstående har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen, slås deres eiertid sammen ved beregning av femårsregelen. Dør eieren i løpet av de første fem årene av sin eiertid, gjelder konsesjonsfriheten fullt ut.

Som nærstående regnes: eierens ektefelle, slekt av eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende linje eller nedstigende linje, eller i første sidelinje til og med barn av søsken og svogerskap med eieren i rett oppstigende linje. 

Søknad om konsesjon

Ved overdragelse til andre enn nærstående av helårsbolig som skal nyttes for eksempel til fritidsbolig, må det søkes konsesjon på vanlig måte. Ved søknad om konsesjon skal det nyttes fastsatt skjema – «Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28.november 2003 nr.98» (LDIR-359).

Om det vurderes å søke konsesjon for å bruke helårsboligen som fritidsbolig, bør en ta i betrakting at formålet med forskriften er å hindre en slik bruk.

Fra 15.1.2019 er behandling av egenerklæringer om konsesjonsfrihet overtatt av Follo Landbrukskontor for Vestby kommune.

Egenerklæringene sendes til:
Follo Landbrukskontor, postboks 183, 1431 Ås, eller på e-post.

Bekreftelse sendes da fra Follo Landbrukskontor til den som sender inn erklæringen.