Prioriterte grupper

 Følgende grupper er prioritert 
 
  • Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon
  • Mennesker i en vanskelig situasjon både økonomisk, helsemessig og/eller sosialt.
  • Barnefamilier som er bostedsløse 

Vilkår

Søker må 

  • ha forsøkt alle muligheter til å finne ordinær bolig
  • ha minst 2 års botid i Vestby kommune og ha lovlig oppholdstillatelse i Norge.

Det er markedsleie på kommunale gjennomgangsboliger i Vestby kommune.