Hvem kan kreve (rekvirere)?

Klarlegging og grensepåvisning kan rekvireres (kreves) av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, skal personer med signaturrett i firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

  • Skjema for rekvisisjon om oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven.
  • Kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal klarlegges og påvises. Utskrift fra Vestbykart, målebrev og matrikkelkart, eller situasjonskart kan brukes.
  • Eventuelt annet dokument som beskriver grensen. (Skylddeling, målebrev eller matrikkelbrev)
  • Nabosamtykke for oppmålingsforretning. Kan benyttes der aktuell grense er tidligere oppmålt og koordinatfestet, og rekvirenten får samtykke fra berørte naboer til at grensen settes ut og merkes uten at de er tilstede.

Saksgang

Når kommunen har mottatt rekvisisjonen, blir rekvirenten og naboer til aktuell grense innkalt til oppmålingsforretningen per brev minst 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Det avholdes deretter en oppmålingsforretning over aktuell grense hvor partene bidrar til å påvise grensene i samsvar med målebrev og skyldelingsforretninger. Nye grensemerker blir satt ned i marka og koordinatbestemt.

Det skrives en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet eller uenighet i påviste grenser, og andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Etter oppmålingsforretningen registreres nye grensepunkt i matrikkelen (offisielt register for eiendom) og det skrives ut et matrikkelbrev for berørte eiendommer som sendes eierne. Partene gis 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.

Saksbehandlingstid

Hvis bestillingen er mangelfull, vil du få et mangelbrev fra oss. Når bestillingen er komplett, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra bestillingen er komplett.

Gebyr - Hva koster det?

Arbeidet med en klarlegging og grensepåvisning er gebyrbelagt.

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.