Hvem kan PPT hjelpe?

PPT gir råd, veiledning og hjelp til barn og foreldre, og ansatte i barnehager og skoler. Tjenestene gis til barn i alderen 0 - 16 år, samt voksne innenfor grunnskoleopplæring i kommunen. 

Hva kan PPT hjelpe til med?

PPT gir råd, veiledning og hjelp til barn, foreldre og personale i skoler og barnehager. Det kan eks. være ved fagvansker, lærevansker, språktalevansker, funksjonshemninger, atferdsvansker, mistrivsel på skolen eller hjemme, skolestart, overganger fra barnehage til skole eller barnetrinn til ungdomstrinn.

Henvisning

Henvisning kan skje fra skoler og barnehager. Foreldre må gi sitt skriftlige samtykke til henvisningen. Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT for bistand. Informasjonssamtale kan tilbys ved behov.

Logoped

Logopeden utreder og jobber med barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker og svelgevansker. 

Hvis barnet går i barnehage, bør foreldre fylle ut henvisning til PPT i samarbeid med barnehagen.