Hvordan komme i kontakt med PPT?

 • Hvis du er bekymret for utviklingen eller læringen til barnet ditt, tar du kontakt med barnets nærperson i barnehage eller skole.
 • Bekymringen kan handle om faglig utvikling, sosial utvikling eller miljøet i barnehagen eller skolen.
 • Nærpersonen kan drøfte din bekymring med PPT.
 • Sammen kan dere bli enige om videre kartlegging og utprøving av ulike tilretteleggingstiltak.
 • Tiltakene som prøves ut skal evalueres.
 • Hvis det er behov kan barnet bli henvist til PPT for videre utredning.

Hvem kan henvise til PPT?

 • Det er i første rekke barnehager og skoler som henviser barn og ungdom til PPT, i samarbeid med foresatte.
 • Elever over 15 år, foresatte og voksne kan selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for bistand.
 • Styrer eller rektor kan henvise til PPT ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling, såkalt systemsak. Dette kan dreie seg om veiledning i arbeid med barnehagemiljø/skolemiljø, gruppe-/klasseledelse, tilpasset undervisning og lignende.

Hvordan jobber PPT?

Arbeidsformen til PPT sammen med barnehagene:
 
 • PP tjenesten samarbeider med barnehagene inn mot enkeltbarn i barnehagen.
 • PP tjenesten kan bidra med veiledning til barnehagene der det er behov for det både på organisasjons, gruppe og individnivå.
Arbeidsformen til PPT sammen med skolene:
 
Sammen med skolen etablerer vi nye rammer for samarbeid.  
 
Bakgrunnen for dette er:  
 • Tydeliggjøre roller og forventninger av hva samarbeid mellom PPT og skole skal handle om. 
 • Det er vi voksne som må forandre praksis for at læringsmiljøene blir bedre for alle elever. 
 • Vi har et samarbeid som fører til endring for barna, de voksne som møter dem, og systemet de er en del av.  

Logopedisk hjelp

Logopeden utreder og jobber med barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker og svelgevansker. Logopeden ved PPT tilbyr logopedisk hjelp til barn i barnehage og barn i grunnskolen. Tilbudet omfatter veiledning til foresatte og ansatte i barnehagen/skolen.

Logopedisk vurdering og oppfølging:

 • En logopedisk vurdering innebærer en systematisk kartlegging av barnets språk/uttale/taleflyt/munnmotorikk. 
 • Logopedisk hjelp til barn i barnehagealder, omfatter veiledning av foresatte og barnehagen, samt noe direkte oppfølging hos logoped. Barn i skolealder mottar direkte oppfølging hos logoped, og foresatte må følge opp anbefalt øving hjemme.
 • Logopedisk hjelp for innlæring av R-lyden er aktuelt fra og med 2. trinn i skolen. 
 • Logopedisk hjelp for innlæring av skarp /s/-lyd, dersom barnet har en utydelig uttale av /s/ («lesping»), er aktuelt når fortennene er på plass etter tannfelling ved 8-9 års alderen.

 

 

Om pedagogisk psykologisk tjeneste

I styringsdokumenter som omhandler opplæring for barn og unge kommer det tydelig frem forventninger om at PP-tjenesten i kommunen skal arbeide forebyggende og med tidlig innsats før en vanske oppstår, i tillegg til å være sakkyndig instans der loven krever det. Samarbeidet med barnehager og skoler omfatter både det systematiske og det helhetlige arbeidet for inkludering i barnehager og skoler, og arbeidet for å følge opp enkeltvedtak slik at barn og elever får den hjelpen de trenger. PP-tjenesten vil sammen med barnehage og skole utvikle kompetanse for å lage gode støttesystemer for lærerne og elevenes læring. 
 
For å få til dette må vi: 

 • Vite at det vi gjør hjelper. 
 • Ta utgangspunkt i hva som er felles for alle barn, mer enn å definere det som avviker. 
 • Jobbe for felles forståelse om innhold i begreper vi bruker. Dette for å endre forståelsesrammene våre, og hva vi definerer ting ut fra. 
 • Utfordre den praksisen vi nå har for hvordan vi samarbeider og hvordan vi vurderer og kommuniserer om barns behov.