Hva gjør PPT?

 • Hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever.
 • Bidrar til forebygging og tidlig innsats ved å hjelpe barn, elever og foresatte, barnehager og skoler gjennom samarbeid. Ved bekymring for et barn eller elevs utvikling og læring kan PP-tjenesten bidra med utredning av behov for tilrettelegging.
 • Utarbeide sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole). 

Det er i første rekke barnehager og skoler som henviser barn og ungdom til PPT, i samarbeid med foresatte.

Er du som foreldre bekymret for ditt barns læring, trivsel eller utvikling?

 • Hvis du som foresatt er bekymret for ditt barns læring, trivsel eller utvikling, tar du kontakt med barnets nærperson i barnehage eller skole.
 • Barnehagen/skolen skal først drøfte saken internt, og sammen med foresatte bli enige om tiltak som prøves ut og evalueres. 
 • Dersom utprøvde tiltak ikke møter barnet/elevens behov, kan PPT involveres i et samarbeid om tilrettelegging og organisering i barnehage- eller skolehverdagen.
 • Konklusjonen fra dette samarbeidet kan bunne ut i en henvisning for vurdering av spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole).

Er du over 15 år kan du selv ta kontakt med PP-tjenesten

Elever over 15 år, og voksne, kan selv ta kontakt med PP-tjenesten for informasjon og vurdering av behov for bistand.

Barnehage og skolens kontakt med PPT

 • Styrer eller rektor kan ta kontakt med PPT for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling. Dette kan dreie seg om veiledning i arbeid med  barnehagemiljø/skolemiljø, gruppe-/klasseledelse, tilpasset undervisning og lignende.
 • Før henvisning av enkeltindivider, skal PPT og barnehagen/skolen ha vært i en drøftingsprosess om hva som gir et bedre utbytte for individets utvikling og læring, samt evaluering av dette. 
 • Ved henvisning til PPT for sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole), se vedlagt rutine. Se fanen «skjema» for dokumenter. 

Logopedisk hjelp

Logopeden utreder barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, språk- og talevansker, taleflytvansker og munnmotoriske vansker.

Logopedisk vurdering og oppfølging:

 • En logopedisk vurdering innebærer en systematisk kartlegging av barnets språk/uttale/taleflyt/munnmotorikk. 
 • Logopedisk hjelp til barn i barnehagealder, omfatter veiledning av foresatte og barnehagen, samt noe direkte oppfølging hos logoped. Barn i skolealder mottar direkte oppfølging hos logoped, og foresatte må følge opp anbefalt øving hjemme.
 • Logopedisk hjelp for innlæring av R-lyden er aktuelt fra våren eleven går på 2. trinn i skolen. Dette grunnet at R-lyden betegnes som en avansert språklyd, og etableres relativt sent i språklydutviklingen, som regel innen 7 til 8-års alder. Dersom logopeden vurderer at barnet har behov for logopedisk oppfølging for innlæring av R-lyden, tilbys barnet og foresatte 3-5 timer med øving sammen med logoped. Det kreves mye øving og utforsking for å finne en type R-lyd. Det forventes at foresatte følger opp med daglig øving i perioden hjelpen gis. Etter endt oppfølgingsperiode mestrer ofte barnet å bruke type R-lyd i ord i øvingssituasjon. Barnet og foresatte må øve videre på egenhånd, for at lyden skal tas i bruk i dagligtalen.
 • Logopedisk hjelp for innlæring av skarp /s/-lyd, dersom barnet har en utydelig uttale av /s/ («lesping»), er aktuelt når fortennene er på plass etter tannfelling ved 8-9 års alderen.

Vi som jobber i PPT

Leder Kristin Ramsjø Solberg E-post Kristin Ramsjø Solberg
Logoped Tove Lee Methi  E-post Tove Lee Methi
PP-rådgiver Eveline Skaug Kiani E-post Eveline Skaug Kiani
PP-rådgiver Kristin Stene E-post Kristin Stene
PP-rådgiver Linda Hasmo Svindseth  E-post Linda Hasmo Svindseth
PP-rådgiver Marthe Benjaminsen  E-post Marthe Benjaminsen
PP-rådgiver Nina Marie Cronsteen E-post Nina Marie Cronsteen
PP-rådgiver Sally C. Burman E-post Sally C. Burman

 

Om pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste er hjemlet i barnehage- og opplæringsloven, og er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. 
I styringsdokumenter som omhandler opplæring for barn og unge kommer det tydelig frem forventninger om at PP-tjenesten i kommunen skal arbeide forebyggende og med tidlig innsats før en vanske oppstår, i tillegg til å være sakkyndig instans der loven krever det.

Samarbeidet med barnehager og skoler omfatter både det systematiske og det helhetlige arbeidet for inkludering, og arbeidet for å følge opp enkeltvedtak slik at barn og elever får den hjelpen de trenger. PP-tjenesten vil sammen med barnehage og skole utvikle kompetanse for å utarbeide gode støttesystemer.