Rett til barnehageplass

Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen de bor i. For hovedopptaket gjelder retten når det søkes innen fristen 1. mars. 

 • Barn som fyller ett år i perioden januar - juli har lovfestet rett til plass i august det året de fyller ett år.
 • Barn som fyller ett år i perioden august - november har lovfestet rett til plass den måneden de fyller ett år. Ønsket oppstartsdato må være senest innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Det si at hvis barnet er født i november og du søker om plass fra desember, så har barnet mistet retten til plass. 

Det er mulig å søke om deltidsplass i barnehagen. Dette velges i søknadsportalen under “type plass”. En deltidsplass i kommunal barnehage gir kun anledning til at barnet går hele dager i barnehagen, det vil si to, tre eller fire dager i uka. Hvilke ukedager barnet har tilbud avgjøres i samarbeid med den enkelte barnehage, men det er styrer som tar endelig avgjørelse på hvordan tilbudet skal organiseres. For private barnehager gjelder egne avtaler. 

Når kan du søke om barnehageplass?

 • 1. mars gjennomfører kommunen et samordnet, årlig hovedopptak for kommende barnehageår. Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. 
 • Barnehagene har også løpende opptak for barn gjennom hele året og det tilbys plasser fortløpende hvis det er ledige plasser. 

Rett til prioritert plass

 • Prioritet til plass gis i henhold til opptakskriterier i vedtektene for kommunale barnehager. De private barnehagene har egne vedtekter som ligger under informasjonen om den enkelte barnehage. 
 • Noen av opptakskriteriene har krav til dokumentasjon som må være mottatt Vestby kommune før prioritet kan godkjennes. Dokumentasjon kan sendes til: Vestby kommune, postboks 144, 1541 Vestby. For søknad til hovedopptaket må dokumentasjon være sendt inn innen 1. mars. 

Hvordan kan jeg klage?

I hovedopptaket kan du klage på tilbudet eller avslaget hvis du har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Du kan også klage på løpende opptak i løpet av barnehageåret hvis barnet ditt har rett til prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18. 

 • Rett til begrunnelse: Hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan du kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. 
 • Klagerett: I hovedopptaket kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske oppfylt. Klagefristen er tre uker etter at du mottok avslaget eller tilbudet om plass. 
 • Klagen: Klagen må være skriftlig og beskrive hva du klager over. Klagen sendes til post@vestby.kommune.no. Hvis du får medhold i klagen skal barnet ditt få tilbud om første ledige plass, etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen skal kommunen sende klagen videre til kommunens klageorgan. 

Når får jeg svar?

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på at søknaden er sendt, med varsel på e-post eller sms. 

 • I hovedopptaket får du svar på søknaden i uke 12.
 • I løpende opptak gjennom året får du tilbud fra barnehagen du søker om plass i når de har ledig plass. 

Hvordan svarer jeg på tilbudet?

Når du får tilbud om plass i en barnehage skal du logge deg inn Søknadsportalen og registrere svaret ditt. Du må svare innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. 

Hvordan kan jeg endre søknaden?

Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden må du logge deg inn i Søknadsportalen. Der kan du endre på oppholdstiden, endre opplysninger, slette søknaden eller si opp plassen. Du kan logge inn med ID-porten/MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Hvis du har problemer med innloggingen kan du forøke å bytte nettleser (Chrome fungerer bra). 

Det er viktig å merke seg at det kun er den av foreldrene som har opprettet søknaden som også kan gjøre endringer.