Visjon

Barnehagens visjon er: «Vi gir barna røtter og vinger»

Vi skal støtte og trygge barna der de er. Barna er fullverdige individer, og deres opplevelsesverden skal anerkjennes av de voksne som er rundt dem. Barn har allerede “røtter”, og vi er ydmyke for den erfaringen og kulturen barna har med seg hjemmefra. Østbydammen barnehage er en barnehage med stort mangfold. For oss er det derfor viktig å arbeide aktivt for at barna føler stolthet over sin kultur, og blir trygg på egen identitet. Mange ulike morsmål gjør at språk er et naturlig satsingsområde for oss. Vi anerkjenner at morsmålet er det viktigste språket for barna, og ønsker å støtte deres utvikling, samtidig som vi kan tilby en trygg og god arena for videre språkutvikling.

Organisering

Barnehagen har fire avdelinger. Barna er inndelt i en storbarnsfløy (3-5 år), og en småbarnsfløy (1-2 år). Barna er inndelt i aldersgrupper, men vi jobber mye på tvers og i tilrettelagte grupper tilpasset barnas behov og utvikling.

Inne- og utelekeplassen bærer preg av at vi jobber med inkluderende lekemiljøer og kjøkkenhage. Uteområdet er kupert og gir gode lekeutfordringer hele året. Vi har skog og vann i umiddelbar nærhet, noe som gir flotte turmuligheter. Vi har gangavstand til Vestby sentrum, barneskole og ungdomsskole.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Østbydammen barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.

Årsplan

 

Årsplan for Østbydammen barnehage 2023-2024 kan åpnes her.

Halvårsplan Østbydammen barnehage høsten 2023 kan åpnes her.