Gjeldende lovverk:
 
Du finner det meste av informasjon om motorferdsel i utmark hos Miljødirektoratet. Les veilederen nøye slik at du vet når du må søke og at du får med deg nødvendig informasjon om kjøring og tiltak i søknaden. Veilederen inneholder informasjon til både du som skal søke om dispensasjon og til kommunene som er myndigheten som skal behandle søknaden.
 
Bruk søknadsskjema som ligger på Miljødirektoratets hjemmeside.
 
Søknaden må gjelde:
et av formålene det kan søkes om dispensasjon for, eller
et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.
 
Søknad og prosess:
Send en skriftlig, begrunnet søknad til kommunen der kjøringen skal foregå.
Søk i god tid slik at kommunen rekker å behandle søknaden din før du ønsker å kjøre. Kommunen anbefaler å sende søknad minst 30 dager før kjøringen skal foregå. Ved mer akutt behov bør det gis beskjed til kommunen via kommunens servicetorg.
Skjema for søknad om dispensasjon ligger på Miljødirektoratets hjemmeside eller trykk her:
Veiledning til søknadsskjema ligger på Miljødirektoratets hjemmeside eller trykk her:
 
Kommunens saksbehandling:
Vestby kommune følger Miljødirektoratets veiledning i søknadsbehandlingen.
Mal for kommunens dispensasjon ligger på Miljødirektoratets hjemmeside eller trykk her:
Miljødirektoratets sjekkliste for utforming av dispensasjoner ligger på Miljødirektoratets hjemmeside eller trykk her:
 
Klage på kommunens vedtak:
Du kan klage på vedtaket til statsforvalteren.
Klagen sender du via kommunen.
Klagefristen er innen 3 uker etter at du mottok meldingen om vedtak.
 
Husk at:
ha alltid med deg dispensasjonen du har fått sammen med utfylt kjørebok under kjøreturen
kjøreboka må fylles ut før kjøreturen starter
grunneiere kan forby motorferdsel, avtale med grunneier er en forutsetning for at kjøring kan foregå.
verneområder har egne regler for motorferdsel og krever ofte egne tillatelser
 
Hensynsfull kjøring er en plikt:
All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.