Kommuneoverlegens oppgaver

Kommuneoverlegens oppgaver er i hovedsak medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging, i tillegg til forebyggende arbeid. Det løpende ansvar for helse- og omsorgstjenestene ligger på de ulike virksomheter med ansvar for disse.  

I folkehelsearbeidet har kommuneoverlegen sentrale oppgaver av overordnet karakter knyttet til oversikt over helsetilstand til befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker denne.

I kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv) skal kommuneoverlegen påse og bidra til at samfunnsmedisinske perspektiv blir belyst og ivaretatt på en hensiktsmessig måte.