Private stikkledninger for avløp må separeres

Når vi endrer den offentlige ledningen til separatsystem (sanerer), blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. I tillegg krever vi samtidig at takvann frakobles avløpet. Ved å ha to separate ledninger for avløp vil man redusere faren for tilbakeslag i kjellere ved store nedbørsmengder. 

Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Pålegg må gjennomføres etter en nærmere fastsatt frist som står i brevet du får tilsendt fra kommunen.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter som regel av et nytt tilknytningspunkt for den private stikkledningen omtrent en meter ut av hovedgrøft. Eksisterende stikkledning vil bli tilknyttet grenrør for spillvann i påvente av at resterende del av stikkledningen separeres. Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at resten av stikkledningen separeres. 

  • Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere. 
  • Sjekk gamle rør. Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, bør denne skiftes ut samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål, anbefaler vi deg uansett å skifte den ut da disse erfaringsmessig har begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker. 
  • Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak. 
  • Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet.
  • Få tillatelse fra naboen. Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens kartverk. 

Søknadsplikt

Arbeidene med utskiftning/separering av stikkledningene er søknadspliktige, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Søknaden må sendes inn av et ansvarlig foretak.

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal det også sendes inn en rørleggermelding.

Hvem eier hva?

Stikkledningene er, etter ferdigstillelse av anlegget, den enkelte grunneiers eiendom. Dette er nærmere beskrevet i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Det er grunneier som har ansvar for vedlikeholdet videre. 

Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoblingspunktet på offentlig ledning:

Grensesnitt eierskap private stikkledninger

Figur hentet fra standard abonnementsvilkår.

Fordeling av kostnader ved utbedring av ledningsnett

Arbeidene med å separere offentlige avløpsledninger blir dekket av kommunen. Utbedring av private stikkledninger dekkes i sin helhet av grunneier/abonnenten. 

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Statens Kartverk. Eierne har normalt solidarisk ansvar (flere er ansvarlige for samme gjeld) for vedlikehold av felles stikkledning.