Bedre samarbeid med barn og ungdom og med foresatte

Modellen bygger på den nasjonale satsingen for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), med lokale tilpasninger for Vestby kommune. Gjennom Bli Z samhandlingsmodell skal kommunale tjenester bli enda bedre på å samarbeide med barn og ungdom og med foresatte. Målgruppa er fra minus 9 mnd. til 24 år. For å få dette til samarbeider en på tre ulike nivå i kommunen. 
 

Individnivå

Fagpersoner innen helse og livsmestring, kommunalt NAV, skole, barnehage, kultur og hjemmetjenesten som jobber med barn, unge og deres familier.
  • BliZ handlingsveiledere som skal sikre tidlig innsats og rett og lik fremgangsmåte i arbeidet med utsatte barn, unge og familier. Dersom det er behov for tiltak rundt et barn, både i egen enhet og i samarbeid med andre tjenester vil det inviteres til samarbeidsmøte med enheten(e) og barnet/ungdommen/foresatte.
  • Det utnevnes koordinator som vil holde oversikt og være ansvarlig for invitasjoner til møter og evaluering av tiltak.
  • Det tilbys individuell plan der hvor det er behov for langvarige og koordinerte tjenester

Enhetsnivå

Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats er på agendaen i alle enheter som jobber med barn, unge og deres familier.
  • Planverk, tjenesteoversikt og oversikt over samarbeidsarenaer vil ligge tilgjengelig på kommunens nettsider.
  • Kommunen har ressursteam på alle skolene hvor utfordrende saker tas opp sammen med PPT for å vurdere behov for tiltak
  • Kommunen har opprettet hjelpetjenesten for barn og unge, et tverrfaglig team som skal bistå fagpersoner og enheter i særlig utfordrende saker
  • Ung Arena – lavterskeltilbud med ambulante tjenester for å tidligere fange opp utsatte ungdom, på deres egne arenaer. 

Kommunenivå

Rådmann, resultatområdeledere innenfor skole, barnehage, kultur, helse og livsmestring, kommunalt NAV og hjemmetjenesten.
  • Forankret i ledelsen i kommunen gjennom kommunestyrevedtak og handlingsprogram.
  • BliZ sees i sammenheng med hovedmål og styringsmål i kommunen; Handlingsprogram, økonomiplan, opplæringsplan og rettleder for bekymringsfullt skolefravær.