Bedre samarbeid med barn og ungdom og med foresatte

Modellen bygger på den nasjonale satsingen Bedre Tverrfaglig Innsats, med lokale tilpasninger for Vestby kommune. Les mer på nettsiden: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
 
Gjennom Bli Z samhandlingsmodell skal kommunale tjenester bli enda bedre på å samarbeide med barn og ungdom og med foresatte. Målgruppa er fra minus 9 mnd. til 24 år. For å få dette til samarbeider en på tre ulike nivå i kommunen. 
 

Individnivå

Fagpersoner innen helse og livsmestring, kommunalt NAV, skole, barnehage, kultur og hjemmetjenesten som jobber med barn, unge og deres familier.
 • BliZ handlingsveiledere som skal sikre tidlig innsats og rett og lik fremgangsmåte i arbeidet med utsatte barn, unge og familier. Dersom det er behov for tiltak rundt et barn, både i egen enhet og i samarbeid med andre tjenester vil det inviteres til samarbeidsmøte med enheten(e) og barnet/ungdommen/foresatte.
 • Det utnevnes koordinator som vil holde oversikt og være ansvarlig for invitasjoner til møter og evaluering av tiltak.
 • Det tilbys individuell plan der hvor det er behov for langvarige og koordinerte tjenester 

Her kan du lese mer om:

Enhetsnivå

Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats er på agendaen i alle enheter som jobber med barn, unge og deres familier.
 • Tjenesteoversikt over de som jobber med barn og unge og samarbeidsarenaer og samarbeidspartnere som enhetene i kommunen har for tverrfaglig innsats ligger tilgjengelig på nettsiden. 
 • Kommunen har ressursteam på alle skolene hvor utfordrende saker tas opp sammen med PPT for å vurdere behov for tiltak
 • For å sikre at tjenestene i Vestby kommune møter sentrale myndighetskrav, samsvarer med innbyggernes forventninger og behov, samt blir evaluert gjennomføres brukerundersøkelser. Kommunen samarbeider også med brukerråd og frivillige for tjenesteutvikling. 
 • Kommunen har opprettet hjelpetjenesten for barn og unge, et tverrfaglig team som skal bistå fagpersoner og enheter i særlig utfordrende saker
 • Ung Arena – lavterskeltilbud med ambulante tjenester for å tidligere fange opp utsatte ungdom, på deres egne arenaer.
 • Veiledere, manualer og planer for å sikre tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn og unge.                     

Her kan du lese mer om:

Kommunenivå

Rådmann, resultatområdeledere innenfor skole, barnehage, kultur, helse og livsmestring, kommunalt NAV og hjemmetjenesten.
 • Forankret i ledelsen i kommunen gjennom kommunestyrevedtak og handlingsprogram.
 • BliZ sees i sammenheng med hovedmål og styringsmål i kommunen. 
 • Kommunens fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid gjenspeiles i kommunens handlingsprogram, folkehelse- og oppvekstprofil. 
 • Overordnede styringsdokumenter fra staten, lovverk, forskrifter og veiledere som legger føringer for tjenester som tilbys og arbeid som utføres i Vestby kommune ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.
 • Råd og utvalg for å sikre medvirkning.

Her kan du lese mer om: