Retting i matrikkelen

Hvis din bolig er godkjent som bolig etter plan- og bygningsloven, men er feilregistrert som hytte eller næring i matrikkelen, kan du sende krav om retting av matrikkelen til post@vestby.kommune.no. Dokumentasjon som viser at bygget er godkjent som bolig må sendes med kravet. Slik retting i matrikkelen vil føre til at du kan motta strømstøtte, men vi gjør oppmerksom på at rettingen også kan medføre endringer i kommunale avgifter.

Bruksendring

Dersom hytta ligger i et område som er regulert til boligformål kan du søke kommunen om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig innebærer blant annet oppfyllelse av tekniske krav og kommuneplanbestemmelsene § 6 og 7 om parkering og leke- og uteoppholdsarealer.

Det kan søke som unntak fra tekniske krav i eksisterende bygg dersom det vurderes som forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø.

Søknad om bruksendring må forestås av et ansvarlig foretak. Det betyr at du må kontakte et foretak som kan bistå deg og stå ansvarlig for søknaden overfor kommunen. Foretaket vil ha kunnskap om hva kommunen trenger av dokumentasjon for å behandle søknaden.

Dispensasjon

Dersom fritidsboligen din ligger i et område som er avsatt eller regulert til fritidsbebyggelse krever bruksendring til bolig søknad om dispensasjon fra arealformålet i planen. En slik dispensasjonssøknad kan ikke forventes innvilget.