Søknadspliktig tiltak?

Nyetablering eller omlegging av utvendige stikkledninger er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, og skal behandles av byggesaksavdelingen i Vestby kommune. Du finner mer informasjon om byggesøknader på nettsiden til Byggesak

Sanitærsøknad/ (søknad om påkobling) skal behandles av resultatområde Kommunalteknikk og sendes inn som egen søknad. Dette styrer videre igangsettelse av abonnement etter Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune, Akershus - Lovdata.

Søknad skal inneholde

1. Utvendig situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som viser stikkledningene helt frem til påkoblingspunktet for kommunal ledning. Kartet må være tydelig og VA-ledningene skal vises med respektive farger og strekkoder (NS 3039). Dette tegnes inn i Entreprenørportalen. Ved ferdigmelding skal "som bygget"-tegning legges ved og innmåling være gjort.

2. Ved nybygg for næringsvirksomheter kreves bunnledningstegning.

3. I prosjekter der det skal etableres fettutskiller eller oljeutskiller skal plasseringen av disse anleggene vises i kartet. 

Hvordan kan jeg søke?

Det er utførende entreprenør eller rørlegger med ADK 1 som skal stå som søker for å sikre at kompetansen er korrekt. Den som søker er det ansvarlige firma for utførelsen, frem til og med sluttdokumentasjon og ferdigmelding. Vi etterspør informasjon ved behov.

Hvis dere tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, bruker dere samme innlogging. Deretter må dere be om tilgang hos Vestby kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt foretak som har søkt om tilgang. Du kan regne med et par dagers behandlingstid. Når foretaket er godkjent, får dere tilsendt en egen link som foretaket heretter skal bruke ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren.

For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen Entreprenørportal-bruker gjennom følgende link Entreprenørportalen.

Se også Veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen.

I portalen får dere tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Søknader skal være godkjent av oss før arbeidet settes i gang. Dere kan enkelt følge med på hvordan det går med saken og sende ferdigmelding på både sanitærtilkobling og utslippstillatelser når anlegget er ferdig.

Bestille ledningskart

Kart i pdf-format som viser kommunale ledninger bestilles via kommunens e-torg

Trenger du digitalt kartdata (sosi-fil) må dette bestilles hos oss via e-post.

Egne priser gjelder for digitale kart. Se priser: 'Tekniske data for prosjektering av VA-anlegg' under.

Ferdigmelding - melding om utført vann og avløpsarbeid

Så fort arbeidene er ferdige skal det sendes inn melding med ferdigdokumentasjon til kommunen. Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som normalt sender inn dette, men det er abonnenten som er kommunens avtalepart. Abonnenten bør følge opp foretaket at de gjør dette på vegne av seg.

Det er listet opp i sanitærgodkjenningen i den enkelte saken hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. Dersom mottatt dokumentasjon er tilfredsstillende, gir vi ferdigmelding i saken. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av bygningsavdelingen.

Hvordan sender man inn ferdigmelding?

Ferdigmelding med tilhørende dokumentasjon utføres i Entreprenørportalen.