Saneringsplan
Saneringsplan

Saneringsplan for opprydding i avløp

Saneringsplan for opprydding i avløp er vedtatt i kommunestyret den 06.09.2021. Planen beskriver hvordan kommunen skal oppfylle sine plikter til å levere innbyggerne gode avløpstjenester. Planen vil sikre en helhetlig og best mulig håndtering av avløpsvann, og dette vil bidra til å oppnå målsetningen om et godt miljø i resipientene. 


Omtrent 1 000 husstander i kommunen eier et avløpsanlegg. Noen av disse har utslippet sitt til private fellesanlegg, mens de fleste har eget anlegg. Målet er at alle private avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille utslippskravene som er vedtatt i lokal forskrift, det vil si 90 % rensing av både fosfor og organisk stoff.


Alle eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav vil få pålegg om oppgradering av det private avløpsanlegget, eller tilknytning til offentlig avløpsnett hvis dette er aktuelt. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der avløpsanlegget ikke lenger tilfredsstiller gjeldende krav til renseeffekt.


Oppryddingen gjennomføres ved at kommunen delte opp i soner og det foretas område for område inntil alle områdene er gjennomgått innen 2027. Rekkefølge for gjennomføringen baseres på utbedringsfrist fra Vanndirektivet. 

Her finner du saneringsplanen.

Du må søke om utslippstillatelse og byggetillatelse

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknadene og utføre arbeidet. Søknadene skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Du kan lese mer om slike avløpsanlegg og prosessen for å etablere dette i vårt informasjonshefte for anleggseiere.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Krav om nøytralt foretak for planlegging og prosjektering avløpsanlegg

Forurensningsforskriften setter krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. En nøytral fagkyndig er et uavhengig foretak eller aktør med tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse, som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering.

Foretak som tilfredsstiller krav til både faglig kompetanse og nøytralitet regnes som nøytral fagkyndig. Ideelt sett skal foretaket ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Vi stiller krav om bruk av et nøytralt fagkyndig foretak ved:

 • Etablering av nytt avløpsanlegg
 • Oppgradering av eldre avløpsanlegg i områder med god infiltrasjonsevne
 • Mulig konflikt med brønner, vassdrag, eller i sårbare områder

Veileder for ansvarlig søker og søknadsskjema

Ansvarlig søker skal sørge for at kommunen mottar fullstendig søknad med tilstrekkelige opplysninger. Vi har utarbeidet en veileder for kravene som stilles til søknader ved oppgradering og etablering av mindre avløpsanlegg.

Eksempelmaler til andre søknadsvedlegg:

Avløpsanlegg for fritidsboliger

Det er tillatt med innlagt vann i hytter dersom det etableres en godkjent avløpsløsning. Som avløpsanlegg for hytter tillates kun bruk av tett tank for klosettavløp og gråvannsanlegg. Dersom det er mulighet for naturbasert avløpsanlegg eller tilknytning til et felles minirenseanlegg med helårsbolig, kan det gis tillatelse til dette. 

Slamtømming

Alle små avløpsanlegg i Vestby kommune er med i en obligatorisk slamtømmeordning. Forskriften om obligatorisk slamtømming kan du lese her. Tømming skjer automatisk i henhold til de intervaller som er oppgitt av leverandør/servicefirma, eller etter det intervallet som er oppgitt i forskriften. 

Kommunen har kontrakt med firmaet Norva24Øst AS for gjennomføring av det praktiske arbeidet. Du vil motta varsel rundt to uker før ditt anlegg skal tømmes.

Har du behov for tømming før du har mottatt varsel eller trenger en ekstra tømming av ditt anlegg, skal du bestille dette direkte gjennom Norva24 Øst sitt kundesenter. 

Har du tett tank er rutinen at du selv bestiller ordinær tømming fra Norva24 Øst. Dette gjelder i hovedsak fritidsboliger, og du har da bedre mulighet til å avtale et tømmetidspunkt som passer for deg. De tankene som ikke har blitt tømt i løpet av vår/sommer etter bestilling vil motta varsel om tømming på høsten (gjennomføres før det blir frost).

Vakttelefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)
E-post: ost.septik@norva24.no

Faktura for rutinemessig tømming sendes ut fra kommunen som del av kommunale gebyrer. Kostnaden for tømmingen er fordelt over årets fire terminer. Har du bestilt et ekstra tømming av anlegget, blir faktura sendt deg direkte fra Norva24 Øst med kostnad i henhold til deres listepriser.

Tips til deg som har et privat avløpsanlegg

Tenk over hva du heller i vasken og toalettet:
• Unngå vaskemidler med fosfat – se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken
• Bruk rist over sluk i oppvaskkummen
• Unngå å helle matrester eller kaffegrut i vasken og toalettet
• Unngå bruk av kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett – bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking)
• Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet
• Unngå bruk av antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler, som for eksempel Klorin – det dreper bakteriene i minirenseanlegget.
• Ikke kast gjenstander i toalettet som kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget, for eksempel hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips.

Unngå overbelastning av minirenseanlegget:
• Spar på vannet.
• Spre klesvasken over flere dager.
• Ikke tøm hele badekaret på en gang.

Lover, forskrifter og nyttig informasjon

Aktuelle lover og forskrifter:

Forurensningsforskriften kapittel 12

Lenker til mer informasjon:

 • NIBIO nettside om mindre avløpsanlegg
  NIBIO er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Her finner du hjelp til valg av avløpsløsning, samt hjelp til utfylling av søknad.
 • Norsk Vann
  Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.
 • VA/Miljø-blad
  Produserer veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger»