Saneringsplan for opprydding i avløp

Saneringsplan for opprydding i avløp er vedtatt i kommunestyret den 6. september 2021. Planen beskriver hvordan kommunen skal oppfylle sine plikter til å levere innbyggerne gode avløpstjenester. Planen vil sikre en helhetlig og best mulig håndtering av avløpsvann, og dette vil bidra til å oppnå målsetningen om et godt miljø i resipientene. 


Omtrent 1 000 husstander i kommunen eier et avløpsanlegg. Noen av disse har utslippet sitt til private fellesanlegg, mens de fleste har eget anlegg. Målet er at alle private avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille utslippskravene som er vedtatt i lokal forskrift, det vil si 90 % rensing av både fosfor og organisk stoff.


Alle eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav vil få pålegg om oppgradering av det private avløpsanlegget, eller tilknytning til offentlig avløpsnett hvis dette er aktuelt. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der avløpsanlegget ikke lenger tilfredsstiller gjeldende krav til renseeffekt.


Oppryddingen gjennomføres ved at kommunen delte opp i soner og det foretas område for område inntil alle områdene er gjennomgått innen 2027. Rekkefølge for gjennomføringen baseres på utbedringsfrist fra Vanndirektivet. 

Her finner du saneringsplanen.

Du må søke om utslippstillatelse og byggetillatelse

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknadene og utføre arbeidet. Søknadene skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Du kan lese mer om slike avløpsanlegg og prosessen for å etablere dette i vårt informasjonshefte for anleggseiere.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Krav om nøytralt foretak for planlegging og prosjektering avløpsanlegg

Forurensningsforskriften setter krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. En nøytral fagkyndig er et uavhengig foretak eller aktør med tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse, som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering.

Foretak som tilfredsstiller krav til både faglig kompetanse og nøytralitet regnes som nøytral fagkyndig. Ideelt sett skal foretaket ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Vi stiller krav om bruk av et nøytralt fagkyndig foretak ved:

 • Etablering av nytt avløpsanlegg
 • Oppgradering av eldre avløpsanlegg i områder med god infiltrasjonsevne
 • Mulig konflikt med brønner, vassdrag, eller i sårbare områder

Veileder for ansvarlig søker

Ansvarlig søker skal sørge for at kommunen mottar fullstendig søknad med tilstrekkelige opplysninger. Vi har utarbeidet en veileder for kravene som stilles til søknader ved oppgradering og etablering av mindre avløpsanlegg.

Søknad om utslippstillatelse

Fra 1. september 2023, bruker vi Entreprenørportalen for søknad om utslippstillatelse.  For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen Entreprenørportal-bruker gjennom følgende link Entreprenørportalen. Se også Veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen. Hvis dere tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, bruker dere samme innlogging. Deretter må dere be om tilgang hos Vestby kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt foretak som har søkt om tilgang. Når foretaket er godkjent, får dere tilsendt en egen link som foretaket heretter skal bruke ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren. I portalen får dere tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Søknader skal være godkjent av oss før arbeidet settes i gang. Dere kan enkelt følge med på hvordan det går med saken og sende ferdigmelding på både sanitærtilkobling og utslippstillatelser når anlegget er ferdig.

Eksempelmaler til andre søknadsvedlegg:

Avløpsanlegg for fritidsboliger

Det er tillatt med innlagt vann i hytter dersom det etableres en godkjent avløpsløsning. Som avløpsanlegg for hytter tillates kun bruk av tett tank for klosettavløp og gråvannsanlegg. Dersom det er mulighet for naturbasert avløpsanlegg eller tilknytning til et felles minirenseanlegg med helårsbolig, kan det gis tillatelse til dette. 

Slamtømming

Alle små avløpsanlegg i Vestby kommune er med i en obligatorisk slamtømmeordning. Forskriften om obligatorisk slamtømming kan du lese her. Tømming skjer automatisk i henhold til det intervallet som er bestemt av utslippstillatelsen, anbefalt av leverandør/servicefirma, eller etter det intervallet som er oppgitt i forskriften. 

Kommunen har kontrakt med firmaet Norva24Øst AS for gjennomføring av det praktiske arbeidet. Du vil motta varsel rundt to uker før ditt anlegg skal tømmes.

OBS! Har du en tett tank er rutinen at du selv bestiller ordinær tømming fra Norva24 Øst. Dette gjelder i hovedsak fritidsboliger, og du har da bedre mulighet til å avtale et tømmetidspunkt som passer for deg. De tankene som ikke har blitt tømt i løpet av vår/sommer etter bestilling vil motta varsel om tømming på høsten (gjennomføres før det blir frost).
 

Bestille tømming

Har du behov for tømming før du har mottatt varsel eller trenger en ekstra tømming av ditt anlegg, skal du bestille dette direkte gjennom Norva24 Øst sitt kundesenter: Tømming av septiktank - skjema 

Kontaktinformasjon Norva 24 Øst:
E-post til ost@norva24.no 
Vakttelefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)
 

Hva koster det?

Vestby kommune har fra årsskiftet endret prismodell for tømming av septiktanker og andre private renseanlegg. Fram til 2023 har alle anleggseiere betalt en fastpris som har dekket tømming av anlegg opp til fire kubikk, og fastprisen har blitt fakturert som et løpende gebyr fordelt over fire fakturaer per år. Fra 2024 har vi innført kubikkpris, og du vil motta regning på det volumet slam som faktisk er blitt tømt hos deg, måneden etter utført tømming. Denne endringen er gjort for å oppnå en mer rettferdig gebyrpris for den enkelte abonnent, da tankstørrelser varierer mye. 
Pris for rutinemessig tømming i 2024 er 945,- kr/m
3. Full oversikt over prisene som gjelder i kommunen finner du i betalingsregulativet
OBS! Det faste kontroll- og tilsynsgebyret for anlegget vil fortsatt faktureres løpende slik det har vært gjort tidligere.

Utrykningsgebyr fra Norva24 Øst AS

Kommunens slamrenovatør Norva24 Øst AS kan fakturere utrykningsgebyr for tømmeoppdrag direkte til anleggseier etter bestemte regler. Størrelsen på gebyret fra Norva24 Øst avhenger av hvor raskt det er behov for tømming og om det er en ordinær tømming eller en ekstratømming. 

Dersom du kan vente i fire arbeidsdager eller mer til tømmingen skal skje, og det ikke er snakk om en ekstratømming utenom fast tømmefrekvens, vil du ikke måtte betale utrykningsgebyr. Det lønner seg derfor å følge med, og om mulig bestille tømming i god tid før tanken er helt full. 

Utrykningsgebyr fra Norva24 Øst vil komme i tillegg til prisen du må betale til kommunen per kubikk. De ulike kategoriene for utrykningsgebyr er:

 • Ekstratømminger, samt hastetømminger som må utføres innen tre arbeidsdager; kr. 1149,- 
 • Nødtømming innenfor ordinær arbeidstid; tømminger som må utføres innen 24 timer, men som kan gjøres i ordinær arbeidstid, kr. 3829,-.
 • Nødtømming utenom ordinær arbeidstid; tømminger som må utføres innen 24 timer og som må gjøres utenom ordinær arbeidstid, kr. 5488,-.

For deg som anleggseier vil det derfor lønne seg å følge godt med, og om mulig bestille tømming i god tid før tanken er helt full.

 

Når blir tanken min tømt?
 

Du kan sjekke når anlegget ditt sist ble tømt, hvor ofte det tømmes og når det tømmes neste gang via Norva24 Øst sin webløsning Min tank. Også abonnenter som mottar varsling og kvittering gjennom post kan finne informasjon om tanken sin på Min tank.

Tips til deg som har et privat avløpsanlegg

Tenk over hva du heller i vasken og toalettet:

 • Unngå vaskemidler med fosfat – se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken
 • Bruk rist over sluk i oppvaskkummen
 • Unngå å helle matrester eller kaffegrut i vasken og toalettet
 • Unngå bruk av kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett – bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking)
 • Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet
 • Unngå bruk av antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler, som for eksempel Klorin – det dreper bakteriene i minirenseanlegget.
 • Ikke kast gjenstander i toalettet som kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget, for eksempel hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips.

Unngå overbelastning av minirenseanlegget:

 • Spar på vannet.
 • Spre klesvasken over flere dager.
 • Ikke tøm hele badekaret på en gang. 

Lover, forskrifter og nyttig informasjon

Aktuelle lover og forskrifter:

Forurensningsforskriften kapittel 12

Lenker til mer informasjon:

 • NIBIO nettside om mindre avløpsanlegg
  NIBIO er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Her finner du hjelp til valg av avløpsløsning, samt hjelp til utfylling av søknad.
 • Norsk Vann
  Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.
 • VA/Miljø-blad
  Produserer veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger»