Søskenmoderasjon

Med flere barn i barnehagen får man reduksjon i prisen. Det betales full pris for første barn, deretter betaler man søskenmoderasjonen med 30 prosent av full pris for barn nummer to, og 50 prosent av full pris for barn nummer tre eller flere. 

Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon og det må være samme foresatt som søker om plass til begge barna. Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO i Vestby kommune. 

Redusert foreldrebetaling

Kommunen skal gi reduksjon i foreldrebetalingen slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 b. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

  • Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekt for én barnehageplass. 
  • Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 592 167 kroner kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling.
  • Foreldre må selv søke om redusert foreldrebetaling, og det må legges ved dokumentasjon på inntekt. Dokumentasjon kan være siste tilgjengelige skattemelding. Skattemelding finner du som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.
  • Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet. 
  • Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller endringer på grunn av samlivsbrudd.
  • Søknaden gjelder for kun for ett barnehageår. Det må derfor sendes ny søknad før oppstart av nytt barnehageår. 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2021 har alle 2,3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 583 650 kroner.

  • Ordningen er søknadspliktig og det må sendes inn dokumentasjon fra siste tilgjengelige skattemelding. Hvis du ikke har dette må du levere annen dokumentasjon, som for eksempel lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.
  • Søknaden gjelder kun for ett barnehageår. Det må derfor sendes ny søknad før hvert barnehageår.  
  • Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet. 

Behandling av søknader

Vestby kommune er ansvarlig for behandling av søknad om moderasjoner for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett barnehageår, så det må derfor søkes om på nytt før hvert barnehageår.

Unnlatelse av dokumentasjon medfører at man blir plassert i høyeste betalingssats. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom familiens samlede inntekt endres i løpet av året vil kommunen, ved skriftlig henvendelse med dokumentasjon til barnehagekontoret, endre betalingssatsen fra og med neste termin etter at henvendelsen er i hende.

Vedtak på søknad om redusert betaling er et enkeltvedtak med klageadgang.