Søskenmoderasjon

Med flere barn i barnehagen får du reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon. Du betaler full pris for første barn, deretter betaler du søskenmoderasjonen med 30 prosent av full pris for barn nummer to. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon og det må være samme foresatt som søker om plass til begge barna. Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO i Vestby kommune.

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er mer enn seks prosent av den samlede inntekten i husholdningen, skal du ha redusert pris. Dette gjelder både kommunale og private barnehager og er fastsatt i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 b. 

Du må selv søke om redusert foreldrebetaling, og du finner søknadsskjema under "Skjema" lengre ned på siden. 

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

 • Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekt for én barnehageplass. 
 • Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 366 700 kroner kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling.
 • Foreldre må selv søke om redusert foreldrebetaling. Ved søknad om redusert foreldrebetaling kontrolleres husstandens samlede inntekt for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. 
  Vestby kommune henter ut skatteinntekten fra skattemyndighetene. Har du ytterligere informasjon kan det legges ved søknaden.
 • Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad om redusert foreldrebetaling leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet. 
 • Ved vesentlig og varig endring av inntekt kan foreldre søke på nytt i løpet av barnehageåret. Dette kan være på grunn av vesentlig reduksjon i husstandens samlede inntekt, eller endringer på grunn av samlivsbrudd.
 • Kommunens vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun for ett barnehageår. Det må derfor sendes ny søknad før oppstart av nytt barnehageår innen 15. juni. 

Gratis kjernetid for barn fra 2 til 5 år

Barn som er 2, 3, 4 og 5 år, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for familier som har en samlet inntekt på mindre enn 642 700 kroner. 

 • Ordningen er søknadspliktig. Ved søknad om gratis kjernetid kontrolleres husstandens samlede inntekt for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. 
  Vestby kommune henter ut skatteinntekten fra skattemyndighetene. Har du ytterligere informasjon kan det legges ved søknaden.
 • Kommunens vedtak om gratis kjernetid gjelder kun for ett barnehageår. Det må derfor sendes ny søknad før hvert barnehageår innen 15. juni.  
 • Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet. 

Behandling av søknader

Vestby kommune behandler søknad om moderasjoner for både kommunale og private barnehageplasser. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp for foreldrebetaling. Kommunen refunderer private barnehager for inntektstapet. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, og det må derfor søkes om på nytt før hvert barnehageår innen 1. juli.

Vedtak på søknad om redusert betaling er et enkeltvedtak med klageadgang.