Søknadsfrist og svar på søknad

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Søknader mottatt etter 1. mars blir ikke behandlet før etter hovedopptaket. Søkere får svar via Søknadsportalen innen 20. mars. Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Ved hovedopptaket kan søker klage dersom en ikke har fått oppfylt sitt første eller andre ønske om barnehageplass. 

Plass i de kommunale barnehagene tildeles barn som er bosatt i Vestby kommune på det tidspunkt plassen stilles til disposisjon.

Grupper som gis prioritet til plass i kommunale barnehager

Barnehageplass tildeles barn med rett etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge i kommunale barnehager. Etter disse fem prioriterte gruppene tildeles øvrige plasser etter barnas alder der eldre barn går foran yngre. Du registrerer selv i søknadsskjemaet dersom du har krav på en av disse prioriteringene. Prioriteringsrekkefølgen kan fravikes ut fra hensyn til barnegruppens alder og sammensetning, og etter behov for rekrutteringsplasser for arbeidstakere i Vestby kommune.

Private barnehager har egne opptakskriterier, se vedtekter for den enkelte barnehage. 

Prioritet 1 (gjelder også private barnehager):​

  • Barn med nedsatt funksjonsevne (barnehageloven § 13). Dokumentasjonskrav er skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans som PPT, lege og helsestasjon. 
  • Barn med vedtak fra barneverntjenesten (barnevernsloven §§ 4-12). Dokumentasjonskrav er vedtak fra barnevernstjenesten. 

Prioritet 2:

  • Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom i familien eller funksjonsevne hos foreldre eller søsken. Dokumentasjonskrav er erklæring fra lege, helsestasjon, PPT eller barnevernstjenesten eller andre. 

Prioritet 3: 

  • Barn med søsken i samme barnehage, og som skal fortsette sammen i barnehagen. Ingen dokumentasjonskrav. 

Prioritet 4: 

  • Minoritetsspråklige barn. Begge foreldre har et annet morsmål enn norsk. Med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Ingen dokumentasjonskrav. 

Prioritet 5: 

  • Barn av enslige forsørgere hvor denne er yrkesaktiv eller under utdanning. Med enslig forsørger menes at mor eller far bor alene med barnet og er alene om den daglige omsorgen. Ingen dokumentasjonskrav.