Skylddeling

Frem til 1980, ble fradeling og oppretting av ny grunneiendom på landsbygda hovedsakelig gjennomført ved skylddeling. Skylddeling ble gjennomført av oppnevnte skjønnsmenn. En skylddeling inneholder gjerne kun en tekst som beskriver grensene. Skylddelingsdokumenter kan være uklare og unøyaktige, og hverken inneholde kartskisse eller antatt areal over eiendommen.

Kopi av skylddelingsdokumentet for en eiendom kan bestilles hos Kartverket.  Du kan også ringe Kartverket på telefon 32 11 80 00 for veiledning.

Målebrev

I 1965 ble bygningsloven vedtatt, og kommunene fikk måleplikt. Det viste seg at kommunene ikke hadde kapasitet og kompetanse til å gjennomføre oppmåling etter kravene i bygningsloven. Det var derfor ikke før delingsloven ble vedtatt i 1980, at fradeling ved skylddeling ble erstattet fullt ut av kartforretninger og utstedelse av målebrev. Målebrevet er et tinglyst dokument som inneholder skisse over eiendommen, areal og informasjon om målte grenser.

Kopi av målebrevet kan bestilles hos Kartverket.  Du kan også ringe Kartverket på telefon 32 11 80 00 for veiledning.

Matrikkelbrev

Matrikkelloven ble iverksatt i 2010. Når matrikkelloven trådte i kraft, var ikke kommunene lenger forpliktet til å utstede målebrev med bekreftede eiendomsgrenser. Målebrevet ble erstattet med matrikkelbrev. Matrikkelbrevet er en oversikt over informasjon som er registrert om eiendommen i matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister. Informasjonen omfatter blant annet registrert eier, grenser, registrerte adresser, bygninger, gjennomførte oppmålingsforretninger og jordskiftesaker.

Grenser som vises i et matrikkelbrev bygger på kilder av varierende kvalitet, og kan ha betydelige feil i forhold til virkeligheten. Det er derfor viktig å bruke informasjonen kritisk.

Ta kontakt med kommunens oppmålingsavdeling om du ønsker matrikkelbrev over eiendommen din. Vi tar et mindre gebyr for å utstede nytt matrikkelbrev.

Gebyret finner du her

Grunnbok

Alle tinglyste eiendommer har eget blad i grunnboka. Grunnboksbladet viser hvem som er tinglyst eier og hvilke heftelser som er tinglyst på eiendommen. Heftelser kan være alt fra naboens vegrett, gamle bo- og forkjøpsretter til pant i eiendommen. Utskrift av grunnboka kan du bestille på nettsiden Seeiendom.no eller ringe tinglysinga på tlf 32 11 80 00 for veiledning.