Anbefalinger og regler for butikker og serveringssteder under Covid-19

Nedenfor finner du kommunens anbefalinger til butikker og serveringssteder for å hindre smittespredning av koronavirus (covid-19).

Forbud mot skjenking etter midnatt
Vi gjør oppmerksom på at Helsedepartementet den 7. august 2020 har innført forbud mot skjenking av alkohol fra klokken 00:00 og resten av nattetiden for alle utesteder, restauranter og skjenkesteder i hele landet. Dette gjelder følgelig også i Vestby kommune. Forbudet trer i kraft fra og med skjenkedøgnet lørdag 8. august og gjelder inntil videre.

Anbefalinger til butikker

Informer kundene om å bruke håndsprit, holde avstand og å unngå å ta på varer som ikke skal kjøpes. Informasjonen kan gis gjennom oppslag eller ved å benytte butikkverter.

Gjennomfør tiltak som sikrer at avstandsregler overholdes

 • Bruk maskeringstape i gulvet ved kassa for å markere én-meters-streker
 • Benytt eventuelt annenhver kasse der dette er mulig for å spre kunder
 • Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av kunder 

Gjennomfør tiltak som sikrer at smitte ikke overføres ved kontakt

 • Sørg for renhold av handlevogner, handlekurver, håndtak, dørhåndtak til kjøle- og frysevarer, bankterminal, kasse og andre berøringsflater flere ganger daglig
 • Av hensyn til de ansatte, monter pleksiglass mellom kasse og kunde der dette er mulig.

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratethelsenorge.no og Folkehelseinstituttet.
 

 
Anbefalinger til betjening og kunder
 • Holde minst en meters avstand til betjening og andre kunder
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nært
 • Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe
 • Betale med kort eller tæpping
 • Unngå hamstring av varer
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende

Anbefalinger til serveringssteder

Forbud mot skjenking etter midnatt
Helsedepartementet har den 7. august 2020 innført forbud mot skjenking av alkohol fra klokken 00:00 og resten av nattetiden for alle utesteder, restauranter og skjenkesteder i hele landet. Dette gjelder følgelig også i Vestby kommune. Forbudet trer i kraft fra og med skjenkedøgnet lørdag 8. august og gjelder inntil videre.

Utover dette kan serveringssteder i Vestby kommune holde åpent i tråd med nasjonale retningslinjer. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.

 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Det er ikke tillat med buffet
 • Informer gjester om gode rutiner for håndhygiene. Tilby desinfeksjon til hender når gjesten kommer og når gjesten forlater stedet.
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene på minst en meter kan overholdes, både inne og ute. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser om det ikke er mulig å ta de bort.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.
 • Der det er mulig anbefales det å montere pleksiglass mellom kasse og kunde
 • Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.


Gjennomfør tiltak som sikrer at avstandsregler overholdes

 • Sørg for at antall gjester inne i lokalet ikke er større enn at avstandsregler kan overholdes
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser om det ikke er mulig å ta de bort. Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av kunder
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.

Gjennomfør tiltak som sikrer at smitte ikke overføres ved kontakt.

 • Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.

Av hensyn til de ansatte, monter pleksiglass mellom kasse og kunde der dette er mulig.
 

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratethelsenorge.no og Folkehelseinstituttet.


Anbefalinger til publikum

 • Holde minst en meters avstand til betjening og andre kunder/gjester
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nær
 • Betale med kort eller tæpping
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende
Hold avstand for å begrense smitte!

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Skal du etablere et serveringssted må du sende søknad til kommunen. Se link til søknadsskjema lenger ned på siden.

Daglig leder på stedet må ha bestått etablererprøven. Bevillingen blir gitt til selskapet som eier stedet.

Søknaden må inneholde opplysningene nedenfor

 • Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis stedet drives av en juridisk person må du også oppgi organisasjonsnummer og eiersammensetning.
 • Sted/lokale for serveringsvirksomheten.
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som etter serveringsloven §6 har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Bevis for bestått etablererprøve.
 • Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet. 

I tillegg kan kommunen kreve at du legger fram leiekontrakt, finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Endre bevilling

Endring av bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder og ved endringer i eierforhold. Sike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Send melding om endringer

Hvis serveringsstedet blir overdratt til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis dere ikke søker om bevilling innen 30 dager etter at dere inngikk avtale om overdragelse. Har dere sendt søknad til kommunen innen fristen, kan driften av serveringsstedet fortsette til dere har fått svar på søknaden. 

Når får jeg svar? 

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis det ikke er spesielle grunner til lengre behandlingstid.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?
Personer eller virksomheter må søke kommunen om skjenkebevilling hvis de ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk som skal drikkes på stedet.
 
Søk om skjenkebevilling
Firmaet som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen kan søke om bevilling. Hvis et enkeltpersonforetak har ansvaret skal foretakets eier søke om bevilling.  
 
Dette må du legge ved søknaden:
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer. Eierforholdene må være bekreftet av revisor (ved flere eiere).
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet (Brønnøysundregistrene). Firmaattest kan bestilles på Altinn.no
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
 • Kopi av serveringsbevilling hvis du kun søker om skjenkebevilling.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Målsatte tegninger over skjenkearealet, inkludert uteservering. Tegningene bør vise skjenkeområde, disker/bar og sitteplasser.
 • Leiekontrakt for lokalene og brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. Skatteattest kan bestilles på Altinn.no
   
Når får jeg svar? 
Når søknaden er mottatt innhenter vi uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er to til tre måneder.
 
Hva skal jeg gjøre hvis det skjer endringer i driften?
Du har plikt til å melde fra til kommunen hvis det skjer endringer i bevillingsperioden. Det skal også meldes fra ved 
 • søknad om ny bevilling etter eierskifte.
 • melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept mv.

Salgsbevilling

Firmaet som har økonomisk ansvar for salget kan søke om bevilling. Hvis et enkeltpersonforetak har ansvaret skal foretakets eier søke om bevilling.

Søk om salgsbevilling
Ønsker du å selge alkohol, må du sende søknad til kommunen.


Dette må du legge ved søknaden:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for bevillingssøker.
 • Skatteattest for bevillingssøker.
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer. Eierforholdene må være bekreftet av revisor.


Hvor lang tid tar det å behandle søknaden?
Når søknaden er mottatt innhenter vi uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er to til tre måneder.

Hva skal jeg gjøre hvis det skjer endringer i driften?
Du har plikt til å melde fra til kommunen hvis det skjer endringer i bevillingsperioden. Det skal også meldes fra ved:

 • søknad om ny bevilling etter eierskifte.
 • melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept m.v.

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr til kommunen hvert år. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol dere selger. Dere må gi opplysninger om alkoholsalget i omsetningsoppgaven. Den må legges ved og være bekreftet av revisor/regnskapsfører.

Bevillingsgebyret utgjør minimum 1700 kroner per år for dagligvarehandel og minimum 5300 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften .

Grunnlaget for gebyret er opplysningene dere ga i omsetningsoppgaven. Gebyr blir beregnet for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Hvordan sender jeg inn omsetningsoppgaven? 
Du skal sende inn omsetningsoppgaven digitalt. Du må laste opp vedlegg som viser faktisk omsatt mengde alkohol, bekreftet av revisor/regnskapsfører. 

Når skal jeg sende inn oppgaven?
Frist for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. april.
Bevillingshavere blir ikke varslet om fristen og har selv ansvar for at oppgaven blir sendt inn innen fristen. Ved opphør eller salg av virksomheten skal du sende oppgave så snart endelige omsetningstall er klare. 

Ny virksomhet?
Nystartet sted med bevilling fra inneværende år skal kun oppgi forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.

Opphør eller salg av virksomhet?
Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Du må sende oppsigelse av bevilling til
 konvolutt_vekt_25x25.png Vestby kommune

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, må du sende inn  omsetningsoppgaven så snart endelige omsetningstall er klare.

Drift på tidligere eiers bevilling
Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?
Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fristen, får du to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fristen får du ytterligere to prikker. Hvis du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke. 

Etablerer- og kunnskapsprøve

For å søke om serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder med salgs-/skjenkebevilling, må du ha bestått kunnskapsprøven. Du kan ta prøvene ved Servicekontoret i Vestby kommune.

Etablererprøve for servering
Prøven er basert på boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomhet". Boken kan du kjøpe hos Vinn.

Hva koster det? 
Prøven koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. 

Hvor og når kan jeg ta prøven? 
Du kan ta etablererprøven ved Servicekontoret, Vestby rådhus, Rådhusgata1, Vestby. Kontakt Servicekontoret for å avtale tid.

Ta med gyldig legitimasjon. Prøven er en flervalgsprøve som du må ta i løpet av 90 minutter. Du må svare riktig på minst 40 av 50 spørsmål. Prøven er på norsk. Du kan ikke ha med tolk, men du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk). Det er lov å ta med lovsamling som ikke inneholder egne notater.

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Prøven koster 400 kroner hver gang.

Påmelding, oppmeldingsfrist og betaling
Påmelding skjer til Vestby kommune v/ Servicekontoret, telefon 64 98 01 00 (kl. 08.30–15.00). Du må oppgi følgende informasjon:

 • Dato for når du ønsker å ta prøven
 • Fullt navn, adresse og e-postadresse
 • Din fødselsdato (dag, måned og år)

Kunnskapsprøven
Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling i restaurant/bar/pub. Prøven er basert på boken «Læremateriell – Kunnskapsprøven i alkoholloven». Boken kan du  kjøpe hos Vinn.

Hva koster det?
Prøven koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende.

Hvor og når kan jeg ta prøven? 
Du kan ta etablererprøven ved Servicekontoret, Vestby rådhus, Rådhusgata1, Vestby. Kontakt Servicekontoret for å avtale tid.

Ta med gyldig legitimasjon. Prøven er en flervalgsprøve  du må ta i løpet av 60 minutter. Du må svare riktig på minst 24 av 30 spørsmål. Prøven er på norsk. Du kan ikke ha med tolk, men du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk).

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Påmelding, oppmeldingsfrist og betaling
Påmelding skjer til Vestby kommune v/ Servicekontoret, telefon 64 98 01 00 (kl. 08.30–15.00). Du må oppgi følgende informasjon:

 • Dato for når du ønsker å ta prøven
 • Fullt navn, adresse og e-postadresse
 • Din fødselsdato (dag, måned og år) 

Enkeltanledning - festivaler og arrangementer

Skal du ha et arrangement med alkoholservering må du som hovedregel søke om skjenkebevilling for enkeltanledning.

Når trenger du skjenkebevilling?

 • Når deltakerne skal betale for alkoholen som blir servert
 • Når deltakerne ikke skal betale for for alkoholen og

a) du leier et forsamlingslokale – leier et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten – leier et lokale som har serveringsbevilling.

b) du skal ha et arrangement utendørs, eller på et offentlig sted.

Når trenger du ikke skjenkebevilling?

 • Når du som privatperson leier et lokale til sluttet selskap (bryllup, bursdag ol.), deltakerne ikke betaler for mat/drikke og utleier ikke står for deler av arrangementet.
 • Når du som beboer i borettslag leier felleslokaler til sluttet selskap og deltakerne ikke betaler for mat/drikke
 • Når firmaet ditt avholder julebord/tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler og deltakerne ikke betaler for mat/drikke.

Søk om skjenkebevilling

Søker du skjenkebevilling for et åpent arrangement og vi må gjøre en vandelsvurdering må du søke i god tid, vanligvis fire uker før arrangementet. Søker du skjenkebevilling for mindre og lukkede arrangement må du søke minst to uker før.

Skjenkebevilling - enkelt anledning

Skjenkebevilling - lukket selskap

Hva koster det?
Priser:

 • 1-3 arrangementer kr 300,-
 • 4 og flere arrangementer kr. 600,-
 • Alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning under avgrenset periode kr. 900,-

Arrangement på offentlig sted skal meldes til politiet

Arrangement og tilstelninger på offentlig sted er melde- eller søknadspliktig til politiet.

Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ ikke skjenking, navn og tlf på ansvarlig, samt andre relevante opplysninger om arrangementet. 

Hvis arrangementet er av en slik størrelse at det vil kreves vakter, må det opplyses om antall vakter med navn og fullt personnummer (11 sifre). Dette fordi politiet skal sjekke vandelen til alle som skal være vakter.

Melding / søknad om arrangement etter politilovens §§ 11 og 14:

 • Søknad sendes i god tid før arrangementstidspunkt.
 • Melding sendes ved demonstrasjoner, opptog, møter, stand eller lignende
 • Søknad sendes ved arrangement på offentlig sted. Hovedsakelig av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art som medfører behov for vakthold/trafikkregulering.
 • Ved dansefest og lignende kreves godkjente ordensvakter i forhold til antall gjester.
 • Ved lukkede arrangement hvor alkohol serveres gjelder Alkohollovens skjenkebestemmelser. Arrangør av slike arrangement skal ha oversikt over deltakerne før arrangementet starter.
 • Politiet har anledning til å forby, stanse eller oppløse sammenkomster og tilstelninger eller sette vilkår for arrangement med hjemmel i politilovens § 11.7.ledd. Overtredelser rammes av straffelovens § 339 nr. 2.

Kontaktdetaljer til Øst politidistrikt finner du her
 

Kontroll, prikker, regler og retningslinjer

Kommunen har avtale med Securitas om kontroll med bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Vi er opptatt av god dialog, så ta vel imot kontrollørene og spør gjerne om råd. 

Internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder må ha system og rutiner for å sikre at de overholder alkoholregelverket. Hvis du følger guiden nedenfor, vil kravene til internkontroll normalt være oppfylt.

Guide til god internkontroll etter alkoholloven

Prikktildeling – konsekvenser ved brudd på alkoholloven

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye, nasjonale regler for å tildele prikker og inndra bevillinger hvis du ikke overholder alkoholloven. Securitas utfører salgs- og skjenkekontroller på vegne av kommunen. Hvis vi konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du får tolv prikker i løpet av to år, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minst en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol. 

Nedenfor ser du hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd.

Åtte prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kommunal kontroll

Fire prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
 • Brudd på alderskravet til den som selger eller skjenker alkohol

To prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • Brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • Gjentatt diskriminering

En prikk

 • Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut av lokalet
 • Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Brudd på reklameforbudet
 • Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkohollovens § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 ble i Formannskapet vedtatt 27.01.2020. Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret 10.02.2020. 

En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene.

I tillegg til alkoholloven, sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk. 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Vestby kommune 2020-2024