Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshavere eller personer med fullmakt.

Hva skal søknaden om seksjonering inneholde?

 • Søknad om seksjonering skal oversendes i to eksemplarer og skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i firmaattest undertegne.
 • Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene. Eksempel på situasjonsplan.
 • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensninger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig. Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen. Eksempel på plantegning.
 • Sameiets vedtekter.
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom noen av bruksenhetene har utendørs tilleggsareal
 • Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik dokumentasjon fremgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste avtaler eller annet dokument kan tjene som dokumentasjon.
 • Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Samtykket må være med original signatur.

Hva skal søknaden om reseksjonering inneholde?

 • Søknad om reseksjonering skal oversendes i to eksemplarer og skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i firmaattest undertegne.
 • Eksisterende seksjoneringstegninger (over hele eiendommen) – både situasjonsplan og plantegninger. Disse kan bestilles hos Kartverket.
 • Ny situasjonsplan over eiendommen ved endringer på bakkeplan. Dette gjelder både ved endringer av omrisset til bebyggelsen og endringer av grenser mellom utvendige tilleggsdeler eller fellesareal.
 • Nye plantegninger over alle etasjer i bygninger, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres endringer i grensene mellom bruksenheter eller fellesareal. Plantegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene.
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten(e) skal ha nye/endrede utendørs tilleggsdeler.
 • Dokumentasjon på at alle boligseksjonene er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven, jf. punkt 8 i søknadsskjema. Som regel vil slik dokumentasjon fremgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste klausuler eller annet dokument kan tjene som dokumentasjon.
 • Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at seksjonen(e) ikke kan disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Samtykket må være med original signatur.
 • Samtykke fra bank/panthaver
 • Samtykke fra samtlige hjemmelshavere i det utgående eierseksjonssameiet dersom reseksjoneringen gjelder sammenslåing av to eller flere eierseksjonssameier.
 • Dokumentasjon som viser hvem som kan undertegne på vegne av styret dersom det er nødvendig med samtykke fra årsmøtet eller styret, jf. punkt 12 i søknadsskjema.

Oppmåling av uteareal tilhørende en seksjon

I henhold til matrikkelloven § 6, skal nytt eller endret uteareal til en seksjon måles opp med tilhørende oppmålingsforretning.

Vedtaksbehandling - matrikkelføring - matrikkelbrev

Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull.

Det fattes et eget vedtak til seksjonering med hjemmel i eierseksjonsloven.

Etter at 3 ukers klagefrist har utløpt sender vi saken til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura.

Om dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing.

Sletting av seksjonering?

Dersom eiendommen ikke lenger skal brukes som en seksjonert eiendom, kan seksjoneringen oppløses og slettes. 

Gebyr - Hva koster det?

Kommunens arbeid etter eierseksjoneringsloven er gebyrbelagt.

Se kommunens gebyrregulativ for arealoverføringer og tilleggsarealer

Saksbehandlingstid

Seksjonering uten oppmåling av uteareal:

Etter eierseksjonsloven § 14 skal kommunen behandle seksjoneringssøknaden, og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad. Overholder ikke kommunen disse fristene, reduseres seksjoneringsgebyret etter § 15 med 25 % av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen ikke overholdes.

Seksjonering med oppmåling av uteareal:

For seksjoneringssaker som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretningen. Denne fristen er i utgangspunktet 16 uker, og regnes fra seksjoneringsvedtaket er fattet til seksjonen er registrert i matrikkelen. Den samlede fristen i slike saker blir dermed som hovedregel 12 + 16 uker.