Strenge krav

Matloven og Drikkevannsforskriften regulerer hvordan MOVAR og Vestby kommune blant annet skal drifte, utarbeide rutiner, dokumentere, avdekke risiko og ha beredskap når noe går galt. Vannkvaliteten overvåkes kontinuerlig og det tas hyppige prøver av vannet i ulike deler av renseprosessen på vannverket og i ledningsnettet.

Det tas ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet i Vestby etter godkjent prøveplan. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Vannets hardhet

Du kan finne alle detaljer om kjemisk kvalitet av vannet som leveres fra MOVAR ved å følge denne lenken.

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Drikkevannet i Vestby har hardhetsgrad under 4°dH og vannet klassifiseres som bløtt vann. I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner.

Vanntrykk

Du skal alltid ha et vanntrykk på minst to bar ved tilknytningspunktet til den kommunale vannledningen. To bar tilsvarer trykket på en vannsøyle med høyde på 20 meter. Dersom vanntrykket inne i bygningen ikke er tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende trykk på kommunens ledning, må du selv bekoste og installere trykkforsterkningsanlegg. Kommunen kan kreve at du installerer en reduksjonsventil på din stikkledning dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger seks bar.

Brunt vann?

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjør vi med jevne mellomrom, som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling blir de innbyggerne som er berørt varslet.

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan noen oppleve misfarget vann. Misfarget vann kan også komme fra dine private vannledninger, ute eller innendørs.

Opplever du at vannet i springen er brunt, eller har vannet blitt borte? Meld fra til beredskapsvakt VA på telefon: 932 14 917.

Råd ved vannavstengning

Har du vært uten vann/er uten vann? Følgende forholdsregler gjelder ved stenging av vannet:

  • Alle vannkraner må holdes stengt mens arbeidet pågår.
  • Når vannet er tilbake kan det være brunt, derfor bør kaldtvannskranen åpnes for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler. Tapp kaldt vann fra første kran etter hovedstoppekranen, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet. Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund.
  • Det anbefales å utsette hvitvasken til vannet er tilbake til normal tilstand!

Dersom vannet fremdeles er misfarget etter å ha blitt tappet i flere timer, kontakt VA-vakt på telefon 932 14 917.