Klagefrist

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Har du ikke mottatt vedtaket, er klagefristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap til vedtaket. 

Klagefristen kan forlenges i særlige tilfeller. En søknad om fristforlengelse må begrunnes, og må være kommet inn før fristen på 3 uker har gått ut.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig. Bruk skjema nedenfor, eller send til oss per brev eller epost.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

  • skriv at det er en klage.
  • ditt navn og din adresse.
  • skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
  • skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er tiltakshaver eller nabo.
  • begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
  • hvis du har ny relevant informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at den sendes inn.
  • klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor skal du sende klagen?

Bruk skjema nedenfor "Klage på vedtak".

Hvem behandler klagen?

Først går saken til politisk behandling i Plan- og miljøutvalget (PLM). 
 
Dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av behandlingen i PLM, vil den bli oversendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Rett til se gjennom saksdokumentene

Med enkelte begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Dokumenter som er publisert i senere tid er tilgjengelige på våre nettsider, i kommunens offentlige journal.

For eldre dokumenter, eller dokumenter som er unntatt offentlighet, må du be om innsyn.

Rett til dekning av saksomkostninger ved omgjøring av vedtak

Hvis vedtaket blir endret til gunst for deg som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Du må sende sakskostnadskravet senest 3 uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.

Kravet sender du til det forvaltningsorganet som har omgjort vedtaket.

Klage på gebyr, og søknad om nedsettelse av gebyr

Gebyrets størrelse er fastsatt i henhold til gebyrregulativets satser og kan ikke klages på, jf. gebyrregulativets kapittel 1-4.

Dersom du har en søknad som har lovpålagt saksbehandlingsfrist på 12 uker, foretar kommunen en beregning for når fristens utgangspunkt begynner. Dersom kommunen bruker mer enn 12 uker på å behandle søknad fra den er komplett, skal gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke fristen er oversittet. Du kan klage dersom du er uenig i kommunens vurdering av når saken var komplett og fristen begynte å løpe.